Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ražošanas ēkā Nr.6 Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā konstatēto defektu novēršana
Veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Izsludināts
Numurs:
VBOP 2024 /14 ERAF
Iepirkuma apraksts:
 1. Iepirkuma priekšmets: Ražošanas ēkā Nr.6 Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (turpmāk – Objekts)  konstatēto defektu novēršana saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) un Darbu tāmē (4.pielikums) noteikto.
 2. CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi).
 3. Iepirkumā paredzētie un izpildāmie būvdarbi veidi un apjomi norādīti šī nolikuma 4.pielikumā, kas kopā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikumu) un Defektu aprakstu (2.pielikumu) un Pasūtītāja prasībām ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu izpildei.
 4. Būvdarbu izpildes vieta: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 6, Ventspils.
 5. Iepirkuma izpildes termiņi un nosacījumi:
  1. Būvdarbu izpildes termiņš: 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.
  2. Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.
  3. Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.
  4. Būvdarbu izpildes laiks un organizācija savlaicīgi jāsaskaņo ar Ventspils brīvostas pārvaldes pārstāvi.
  5. Izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam 1 eksemplārā drukas formātā 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.
 6. Garantijas laiks: 5 (pieci) gadi no būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas dienas.
 7. Avansa apmērs nedrīkst pārsniegt 30% (trīsdesmit procenti) no piedāvātās līgumcenas.
 8. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
 9. Ieinteresētais piegādātājs pirms iesniegt iepirkumā paredzētos dokumentus var veikt Objekta apsekošanu, iepriekš saskaņojot laiku ar Nolikumā minēto Pasūtītāja pārstāvi: Ventspils brīvostas pārvaldes Tehniskās nodaļas būvinženiere Agnese Sarma, tālr.29772484.
 10. Iepirkumā paredzētie būvdarbi tiek īstenoti, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” projekta “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”, Nr. 3.1.1.5./16/A/012, ietvaros.
 11. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2024.gada 21.jūnija plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
21.06.2024
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
23.05.2024
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Agnese Sarma
Tālrunis:
29772484
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2024.gada 21.jūnija plkst.1000 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.