Apmeklētājiem atver atjaunoto Ostas ielas promenādi Ventspilī

24/04/2020

Ir pabeigti Ostas ielas posma no “Ziemas ostas” līdz Ventspils ostas Kapteiņa dienestam izbūves darbi un teritorijas labiekārtošana. Šodien, 24.aprīlī, tiek noņemts būvdarbus norobežojošais žogs, lai teritorija, kur apskatāma arī iespaidīga boju un stoderu kolekcija, un kādreizējais loču kuģis, būtu brīvi pieejama apmeklētājiem.

Atjaunotajam Ostas ielas posmam, kas vijas gar vēsturiskajām Ostas darbnīcām, protams, pirmkārt ir praktiska nozīme kā pievedceļam dažādiem ar Ventspils brīvostu saistītiem objektiem, tomēr Ventspils brīvostas pārvaldes būvēto pievedceļu sarakstā šis ir īpašs objekts. Projekta izstrādes laikā tika rūpīgi domāts, lai šis posms vizuāli un saturiski bagātinātu Ostas promenādes un Ventspils pilsētas vaibstus.

Darba gaitā teritorijā tika demontētas Ostas darbnīcu piebūves bez vēsturiskas vērtības un žogs, kas ilgus gadus aizsedza skatu uz vēsturiskajām ēkām. Gar Ventas krastu izbūvēts jauns ielas posms, kā arī lietusūdens kanalizācija, apgaismojums un ietves. Ielas izbūves laikā Ventspils brīvostas pārvalde atjaunoja arī Ostas darbnīcu fasādi.

Tomēr ventspilnieku un pilsētas viesu interesi visvairāk noteikti piesaistīs vides objekti, kas izvietoti atjaunotajā teritorijā. Pie tā sauktās “Ziemas ostas” apskatei novietots loču kuģis “Rota”, kas ilgus gadus strādāja Ventspils ostā. Gar Ventas krastu izvietotas 14 bojas un stoderes, kam tagad dāvāts otrs mūžs – stāstīt par jūrniecību. Pie katras bojas novietota informācijas plāksne, kas paskaidro, kādam nolūkam konkrētais boju tips domāts.

Līdzās Ostas kapteiņa dienestam pie ieejas mazajā zvejas ostā atrodas “Mīlestības bāka” – vides objekts, kas īpaši domāts jaunlaulātajiem. Daudzviet Latvijā iesakņojusies tradīcija kāzu dienā jaunlaulāto sirdis simboliski saslēgt, atslēgu pieslēdzot, piemēram, pie tilta margām. Tagad arī Ventspilī būs īpaši ierīkota vieta, kur šādu tradīciju īstenot.

Būvniecības darbus objektā veica SIA “Ostas celtnieks”. Kopējās izmaksas – 2,6 miljoni eiro. Drīzumā objekts tiks nodots ekspluatācijā. Ostas ielas izbūve ir viens no objektiem, ko Ventspils brīvostas pārvalde veic, īstenojot pievedceļu attīstības projektu. Līdz 2022. gadam Ventspilī paredzēta 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. 85% no pievedceļu attīstības projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.