Atbild par drošību ķīmiskajos termināļos

28/08/2019

Ventspils brīvostas teritorijā darbojas unikāls uzņēmums, kas nodrošina vairāku termināļu, kuri pārkrauj dažādas ķīmiskās un naftas ķīmiskās kravas, nepārtrauktu darbību un drošību. Pagājušās nedēļas beigās SIA VK Terminal Services aicināja visus interesentus uz Atvērto durvju dienu, lai iepazīstinātu ar savu sarežģīto saimniecību un atbildētu uz iedzīvotāju jautājumiem.

Četri vienā

Vairāk nekā 43 hektāru plašajā teritorijā, ko aizņem VK Terminal Services, līdzās pašam uzņēmumam izvietojušies vēl trīs: SIA Ventamonjaks, SIA Ventall Termināls un SIA VARS. Katrs no tiem pārkrauj konkrētas ķīmiskās un naftas ķīmiskās kravas: Ventamonjaks – amonjaku, Ventall Termināls – naftas produktus, VARS – akrilskābes nitrilu. Turklāt VK Terminal Services pieņem un rezervuāros savā teritorijā uzglabā bāzes eļļas, metanolu un rapšu eļļu biodīzeļdegvielas ražošanai rūpnīcā Bio-Venta, kas atrodas netālu, kā arī iekrauj kuģos šī uzņēmuma gatavo produkciju – biodīzeļdegvielu un glicerīnu.

VK Terminal Services unikalitāte slēpjas pakalpojumu universālumā – šeit nodrošina dažādu šķidro ķīmisko un naftas produktu pieņemšanu un izliešanu no dzelzceļa cisternām un ostā ienākošajiem kuģiem, uzglabā tos dažādu tilpumu rezervuāros, kā arī veic produktu iekraušanu kuģos un dzelzceļa cisternās, lai nosūtītu patērētājiem.

Turklāt uzņēmuma kolektīvs veic tehnoloģisko iekārtu tehnisko apkalpošanu un nepieciešamos remontus, kontrolē visu terminālī ienākošo produktu kvalitāti, atbild par ēku un būvju tehnisko stāvokli, nodrošina apkārtējās vides un darba aizsardzību, teritorijas un objektu fizisko apsardzi un ugunsdrošības uzraudzību, veic gaisa kvalitātes kontroli, kā arī pilda citas funkcijas. Citiem vārdiem, VK Terminal Services kolektīvs, kas sastāv no 318 cilvēkiem, pilnībā nodrošina visu trīs augstāk minēto termināļu darbu un drošību.

VK Terminal Services apkalpo 6 dzelzceļa estakādes ar 12 sliežu ceļiem cisternu izliešanai–iepildīšanai, 30 rezervuārus dažādu ķīmisko un naftas ķīmisko produktu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību 142 000 kubikmetru, kā arī divus izotermiskos rezervuārus šķidrā amonjaka uzglabāšanai – katrs gandrīz 44 000 kubikmetru. Katras amonjaka glabātuves augstums – 33 metri; tie, visticamāk, ir visaugstākie rūpnieciskie objekti mūsu pilsētā! Ķīmisko un naftas ķīmisko produktu iekraušanu VK Terminal Services veic pie trim piestātnēm: katra veida kravai – sava piestātne.

Kas jāzina par bīstamajām vielām

Uzņēmumi, kas atrodas un darbojas VK Terminal Services teritorijā, operē ar īpaši bīstamām ķīmiskajām kravām. Amonjaks – toksiska bezkrāsaina gāze ar smacējošu ožamā spirta smaržu. Tas ir vieglāks par gaisu un viegli šķīst ūdenī. Izlijis šķidrais amonjaks ātri izgaro un veido redzamu mākoni, kas arī tāpat ātri izgaist. Akrilnitrils – bezkrāsains šķidrums ar saldenu, kodīgu mandeļu smaržu. Tas ir toksisks, sprādzienbīstams un viegli uzliesmojošs kancerogēns; šķīst organiskajos šķīdinātājos (acetons u.c.). Īpaši bīstamais un viltīgais metanols – bezkrāsains šķidrums ar alkohola smaku. Metanola iekšķīga lietošana ir ļoti bīstama! Pat visniecīgākā deva – 5–10 mg – izraisa saindēšanos un aklumu, bet 30 mg noved pie letāla iznākuma. Metanols viegli šķīst ūdenī un arī pats ir labs šķīdinātājs (šķīdina krāsu, sveķus, līmi). Tas ir toksisks, iedarbojoties narkotiski un indējoši uz nervu sistēmu un asinsvadiem, kā arī viegli uzliesmojošs un bīstams apkārtējai videi. Naftas produkti (benzīns) – labi zināmas, toksiskas, kancerogēnas, sprādzienbīstamas, viegli uzliesmojošas vielas.

Uzglabājamo un pārkraujamo produktu paaugstinātā bīstamība pieprasa terminālī stingri ievērot veselu virkni aizliegumu: aizliegts smēķēt, izmantot atklātu uguni un veikt ugunsbīstamus darbus bez speciālas atļaujas, izmantot sprādziennedrošas saziņas ierīces, fotografēt un filmēt, lietot alkoholu, nepiederošiem atrasties teritorijā. Savukārt uzņēmuma darbiniekiem obligāti jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi – kostīmi no antistatiska materiāla ar atstarojošām lentēm, antistatiski apavi ar pirkstgalu papildu aizsardzību un eļļas/benzīna izturīgām zolēm, speciālas filtrējošas gāzmaskas un aizsardzības ķiveres.

Iedzīvotājus uztrauc drošība

VK Terminal Services Atvērto durvju dienu apmeklējušie ventspilnieki interesējās par uzņēmuma darbinieku kompetences un atbildības līmeni. Darba un vides aizsardzības daļas vadītāja Irina Ingelande skaidroja, ka katra strādājošā darba pienākumi ir aprakstīti amatu un darba instrukcijās, kā arī atsevišķos uzņēmuma vadītāja rīkojumos. Pēc rūpīgas pretendentu atlases jauniem darbiniekiem trīs mēnešus ir piesaistīts pieredzējis speciālists, kurš māca tiem praktiskās iemaņas un drošības pamatus. Šajā laikā jaunajam darbiniekam nav tiesību atrasties uzņēmuma teritorijā bez darbaudzinātāja klātbūtnes. Tad seko kvalifikācijas eksāmens, un tikai pēc tam, eksāmena veiksmīgas nokārtošanas gadījumā, jaunais darbinieks uzsāk patstāvīgi pildīt savus amata pienākumus.

VK Terminal Services ir Darba un vides aizsardzības daļa, kā arī paša uzņēmuma Ugunsdzēsības un glābšanas dienests (UGD), kuru vada bijušais Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ventspils daļas komandieris Genādijs Pavlovs. Ja nepieciešams, VK Terminal Services UGD sniedz palīdzību arī citiem pilsētas uzņēmumiem un objektiem. Lai uzturētu augstu speciālistu profesionālo līmeni, ik gadu uzņēmumā notiek piecas obligātās mācības. Uzņēmuma UGD piedalās gan pilsētas, gan arī starptautiska mēroga mācībās, piebilda Pavlovs. Dienesta sastāvā ir 40 ugunsdzēsēji glābēji un trīs ugunsdzēsības automašīnas, kas aprīkotas ugunsgrēku dzēšanai un dažāda veida rūpniecisko avāriju likvidēšanai, tostarp objektos ar ķīmiskām vielām. Dienesta aprīkojums tiek pastāvīgi atjaunots, pagājušajā gadā tika iegādāta jauna ugunsdzēsības automašīna. Par uzņēmuma un tā teritorijā esošo termināļu drošību gādā arī Fiziskās apsardzes dienests.

Rūpējas, lai izmešu būtu mazāk

Uzņēmums VK Terminal Services rūpējas par tehnoloģisko procesu drošību, tai skaitā – lai samazinātu atmosfērā nonākošo kaitīgo vielu un smaku izmešus. Šī tēma pilsētā ir ļoti aktuāla, un to skāra arī uzņēmuma viesi. VK Terminal Services pirmais Ventspilī sāka izmantot rekuperācijas tehnoloģiju jeb naftas produktu (pamatā benzīna) tvaiku savākšanu un utilizāciju tankkuģu piekraušanas laikā. Šī iekārta terminālī tiek izmantota kopš 2007. gada, tā uzstādīta 36. piestātnē un nodrošina 98% naftas produktu tvaiku savākšanu. Maksimāli pieļaujamais izmešu apjoms atmosfērā – 10 mg/m3. Tā ir pati stingrākā norma visā Eiropas Savienībā, informēja SIA VK Terminal Services valdes loceklis Vjačeslavs Verņuks, kas vadīja ekskursiju pa termināli. Viņš arī apgalvoja, ka reālajā dzīvē naftas produktu tvaiku koncentrācija atmosfērā, piekraujot tankkuģus, ir daudz mazāka un bieži nepārsniedz 1 mg/m3.

Lai novērstu ķīmisko vielu un naftas produktu izmešu rašanos uzglabāšanas laikā, visi rezervuāri aprīkoti ar speciāliem pontoniem, kas par 95% samazina kaitīgo vielu izmešu daudzumu. Lai parādītu veikto pasākumu efektivitāti, VK Terminal Services speciālisti minēja vairākus faktus: 2018. gadā Ventall Termināls pārkrāva 467 tūkstošus tonnu gaišo naftas produktu. Tvaiku un kaitīgo vielu izmeši atmosfērā veidoja 38 tonnas jeb 2% no kopējā pārkrauto naftas produktu apjoma. Tas ir ļoti labs rādītājs, atzina speciālisti. Jāatgādina, ka Ventspils brīvostas noteikumi obligātu tvaiku savākšanas tehnoloģiju izmantošanu, veicot naftas produktu iekraušanu tankkuģos, paredz kopš 2018. gada 1. jūnija.

Jauna tendence: sašķidrinātā gāze, naftas un šķidrie ķīmiskie produkti tiek pārvadāti tankkonteineros – cisternās, kas ievietotas speciālā karkasā. Tādus tankkonteinerus var pārvadāt gan ar ūdens, gan dzelzceļa, gan arī auto transportu.

Katrai ķīmisko un naftas produktu grupai – sava piestātne. Pie 34. piestātnes notiek akrilnitrilskābes iekraušana tankkuģī.

Terminālī VK Terminal Services ir 30 rezervuāri ar kopējo ietilpību 142 000 kubikmetru, kas paredzēti dažādu veidu ķīmisko un naftas produktu glabāšanai.

Darba un vides aizsardzības daļas vadītāja Irina Ingelande pastāstīja uz Atvērto durvju dienu atnākušajiem par VK Terminal Services aprīkojumu un funkcijām.