"Danske Bank" piešķir aizdevumu ražošanas ēkas būvniecībai Ventspilī

06/11/2017
Ventspils brīvostas pārvalde ar AS "Danske Bank" parakstījusi līgumu par kredītlīdzekļu piesaisti 5,3 miljonu eiro apmērā ražošanas ēkas būvniecībai Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā.

Par jauno ražošanas ēku jau ir noslēgts nomas līgums ar elastīgo iepakojumu ražotāju AS “Immer Digital”. Ražošanas ēka 6000 kvadrātmetru platībā būvēs līdzās Ventspils Tehnoloģiju centram, kur jau pašlaik "Immer Digital" nomā lielāko daļu telpu. Šobrīd noris ēkas projektēšanas darbi. Konkursu par ēkas būvniecību plānots izsludināt nākamā gada pavasarī, bet būvniecību sākt - vasaras sākumā. Uzņēmums darbu jaunajā ēkā varētu sākt 2019.gada otrajā pusē.

Ar "Danske Bank" noslēgtais kredītlīdzekļu piesaistes līgums paredz, ka Ventspils brīvosta kredītu atdos 15 gadu laikā, aizdevuma procentiem un ar kredīta noformēšanu saistītajiem izdevumiem izlietojot 825 960 eiro.

Projekts “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (Nr. 3.1.1.5./16/A/012) tiek īstenots piesaistot Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības fonda līdzekļus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros. Projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 4,1 miljons eiro, no kā 1,2 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums.