Drīzumā noslēgsies ražošanas ēkas VATP 7 projektēšanas darbi

07/03/2018

Pašreiz noslēgumam tuvojas projektēšanas darbi ražošanas ēkas Nr.7 Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” būvniecībai. Būvprojekta izstrādes laikā radās nepieciešamība padziļināti izskatīt dažādus jautājumus, kas saistīti ar ēkas labāku atbilstību nomnieka prasītajam tehnoloģiskajam procesam. Tas savukārt prasīja papildus laiku projektēšanas darbu veikšanai.

Nākamie soļi projekta īstenošanā ir būvprojekta ekspertīzes veikšana, būvprojekta saskaņošana būvvaldē un būvniecības iepirkuma veikšana. Ēkas būvdarbus plānots uzsākt šī gada vasarā, bet pabeigt 2019.gadā.

4100 m2 lielā ēka atradīsies blakus projektējamjai ēkai Nr.6. Par tās nomu jau ir noslēgts līgums ar SIA “Quality Jobs”, kas plāno ražot komponentes elektronikas produktiem.

Projekts “Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (Nr. 3.1.1.5./16/A/009) tiek īstenots piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros. Projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 3,3 miljoni eiro, no kā 1,2 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums.