Informācija par Ventspils brīvostas valdes 17.janvāra sēdē pieņemtajiem lēmumiem

23/01/2020

Valdes sēdē 17.janvārī:

 • Apstiprināja Ventspils brīvostas valdes 2019.gada 27.decembra sēdes protokolu Nr.17/2019 un 2020.gada 16.janvāra ārkārtas sēdes protokolu Nr.1/2020.
 • Pieņēma zināšanai informāciju par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos 2019.gadā.
 • Apstiprināja Ventspils brīvostas pārvaldes paraksttiesīgās personas.
 • Pieņēma zināšanai Ventspils brīvostas pārvaldes sniegto informāciju par Ventspils brīvostas pārvaldes īstenotajiem ražošanas ēku projektiem un saistībā ar tiem noslēgtajiem nomas līgumiem.
 • Izskatīja jautājumu par Ventspils brīvostas pārvaldes vides objektiem.
 • Nolēma atlikt Ventspils brīvostas pārvaldes 2020.gada budžeta grozījumu izskatīšanu, ņemot vērā, ka atbilstoši 2004.gada 15.martā starp Ventspils brīvostas pārvaldi un Ventspils pilsētas domi noslēgtajam līgumam nav saņemts Ventspils pilsētas domes saskaņojums budžeta grozījumiem.
 • Atsavināt Ventspils brīvostas pārvaldei piederošo nekustamo īpašumu K.Valdemāra    ielā 12A, Ventspilī, nosakot atsavināšanas veidu - mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 • Apstiprināja Iepirkumu komisijas sastāvu.
 • Akceptēja vienošanos par ostu veicamajām iemaksām Ostu attīstības fondā 2020.gadā.
 • Uzdeva Ventspils brīvostas pārvaldniekam A.Purmalim novērtēt Ventspils brīvostas pārvaldes lietošanā esošo kuģu tehnisko stāvokli un izvērtēt kuģu turpmāku ekspluatācijas iespēju.
 • Nolēma slēgt līgumu ar SIA „TAIFUN” par atļauju sniegt ūdenslīdēju pakalpojumus Ventspils brīvostā.
 • Izskatīja citus komercsabiedrību un privātpersonu iesniegumus.