Izsole par nomas tiesību piešķiršanu elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (punkta) izveidošanai, uzturēšanai un publiskai lietošanai

10/11/2023

Ventspils brīvostas pārvalde organizē procedūru – izsoli par nomas tiesību piešķiršanu uz zemes gabala, Ventspilī, kadastra apzīmējums 27000040706, daļu 70 m2 platībā elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (punkta) izveidošanai un uzturēšanai un publiskai lietošanai (NACE 2.red. D sadaļa, kods 35.14).
Elektrotransportlīdzekļu uzlādes iekārtu uzstādīšana Nomas teritorijā un servisa piedāvājuma atvēršana veicama ne vēlāk kā 2 gadu laikā no nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanas dienas.

Nekustamā īpašuma nomas līguma termiņš ir 20 gadi.

Gada nomas maksa par nomas tiesībām sastāv no divām daļām:

1.daļa – fiksētā nomas maksa 5 % (pieci procenti) no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 100,00 EUR (viens simts eiro, 00 centi) plus pievienotās vērtības nodoklis, turpmāk “PVN”, kuru maksā katru ceturksni ¼ daļas apmērā no gada maksas;

2.daļa – mainīgā nomas maksa, Pretendenta piedāvātā procentu likme no elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas punkta apgrozījuma, kuru aprēķina no ceturkšņa apgrozījuma, kuru maksā par iepriekšējo ceturksni ne vēlāk kā līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša 15.datumam . Nomas maksas 2.daļai piemēro PVN. 

Izsoles uzvarētājs ir pretendents, kurš piedāvājis augstāko maksu par nomas maksas 2.daļu.

Izsoles sākuma cena par nomas tiesību (nomas maksas 2.daļu): 5 % (pieci procenti) no elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas punkta apgrozījuma.

Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis – 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) no elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas punkta apgrozījuma.

Izsoles nolikumu līdz 2023.gada 15.decembrim plkst. 09.00 var saņemt elektroniski e-pastā, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: [email protected].

Piedāvājums jāiesniedz (jānodrošina tā saņemšana) Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā līdz 2023.gada 15.decembrim plkst. 10.00, darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.16:00.

Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts 100 EUR (simts euro). Nodrošinājuma nauda ieskaitāma līdz 2023.gada 15.decembrim plkst.10.00 Ventspils brīvostas pārvaldes (Nodokļu maksātāja Nr. 90000284085) kontā: Nr. LV73RIKO0002210002268; bankas kods RIKOLV2X, Luminor Bank AS, Latvijas filiāle, maksājuma paziņojuma saturā iekļaujot norādi: “Nekustamā īpašuma Brīvības ielā 2, Ventspilī, nomas tiesību izsoles nodrošinājums”.

Pieteikumu atvēršana notiek klātienē 2023.gada 20.decembrī plkst.13.00 Ventspils brīvostas pārvaldes telpās Jāņa ielā 19, Ventspilī, sēžu zālē (206. telpa).

Brīvības iela 2, Ventspilī, kadastra apzīmējums 27000040706