Izsolē pārdos ostas peldošo celtni "PPC-41"

15/01/2018

Ventspils brīvostas pārvalde rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli par peldošā celtņa PPC-41 (turpmāk – izsolāmā manta) atsavināšanu.

Izsolāmās mantas vispārīgie dati:

Kuģa vārds – PPC-41

Kuģa tips – Peldošais celtnis

Celtņa celtspēja – 100 t

LKR numurs - 1006

Pieraksta osta - Ventspils, Latvija

Būves gads un vieta – 1960., Ungārija

Korpusa materiāls - tērauds

L x B x D – 30.40 x 19.0 x 2.90

Bruto tilpība - 632

Neto tilpība - 189

Galveno dzinēju skaits, jauda, ražotājs – 2 x 7D12, 221 kw, PSRS

Izsolāmā manta atrodas pie Ventspils brīvostas 53.piestātnes, Rūpniecības ielā 25, Ventspilī, un to var apskatīt iepriekš saskaņojot apskates laiku pa tālruni (+371) 29347765.

Izsole notiks 2018. gada 16.februārī, plkst. 10.00, Ventspils brīvostas pārvaldē, 206.telpā (2.stāva zālē), Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Izsolāmās mantas sākumcena ir EUR 115’000.00 (viens simts piecpadsmit tūkstoši euro) bez PVN.

Izsolāmās mantas nosolītā augstākā cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Nodrošinājuma apmērs EUR 11’500.00 (vienpadsmit tūkstoši pieci simti euro) iemaksājams Ventspils brīvostas pārvaldes kontā LV71HABA0019302039422, AS „Swedbank”, kods HABALV22, ar atzīmi „Peldošā celtņa PPC-41 izsoles nodrošinājums”, līdz pieteikuma reģistrācijai izsolei iesniegšanai.

Maksāšanas līdzekļi - 100% euro.

Samaksas veids - vienreizējs maksājums divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsolāmai mantai izsniegtajiem dokumentiem var iepazīties, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālruni (+371) 29347765.

Izsoles noteikumus var saņemt un ar tiem iepazīties Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, vai elektroniski www.portofventspils.lv, www.ventspils.lv.

Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami (vai iesūtāmi pa pastu) Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī, 203.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00 un 2018.gada 16.februārī līdz plkst. 9.00.