Naftas produktu un ūdens maisījumu pieņemšanas izsole

24/02/2017
„Ventspils brīvostas pārvalde veic „Naftas produktu un ūdens maisījumu pieņemšanu no piesārņoto ūdeņu savācējkuģiem „Užava” un „Venta”” pārdošanu izsolē 2017.gada 10.martā plkst. 10.00, Ventspils brīvostas pārvaldes sēžu zālē, Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Jāņa ielā 19, Ventspilī līdz 2017.gada 10.martam plkst.9.00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni 63602323 vai saņemt tos elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu renate.dzerviniece@vbp.lv.

Ar izsoles priekšmetu var iepazīties Ventspilī, 19.piestātne (piesārņoto ūdeņu savācējkuģi „Užava” un „Venta”) līdz 2017.gada 9.martam no plkst. 0800 līdz plkst.1600, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni 29196790 (Andrejs Pumpurs).

Sākumcena - EUR 50,00 (piecdesmit eiro 00 centi) plus pievienotās vērtības nodoklis 21 % par tonnu. Paredzamais apjoms ir līdz 400 tonnām gadā, kas tiks nodots pa partijām.

Samaksa tiek veikta 10 darba dienu laikā pēc izsniegtā rēķina.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli, izsoles solis EUR 5.”