Noslēgts līgums grunts stiprināšanas darbiem pie piestātnēm Nr.2 un Nr.3.

20/01/2015
Ventspils brīvostas pārvalde turpina projekta Ventspils ostas Ventas upes kanāla nostiprinājums - piestātņu Nr.2 un Nr.3 pastiprināšana realizāciju.

Ir noslēgts līgums un uzsākti plānotie darbi objektā Ventspils ostas Ventas upes kanāla krasta stabilitātes nostiprināšana. Darbi tiek veikti pie 2.un 3.ostas piestātnes Ventspilī, Dzintaru iela 51B un Dzintaru iela 51/3. Būvniecības līgums noslēgts ar AS BMGS, autoruzraudzības pakalpojumus sniedz SIA Jūras projekts, savukārt būvuzraudzību veic SIA Isliena V.

Lai nodrošinātu esošo piestātņu stiprību un noturību, projektā paredzēta atslodzes plātnes izveidošana abu piestātņu aizmugures laukumu zonā.

Objekta būvniecība norisinās ES Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā Nr.3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/001 Ventspils ostas Ventas upes kanāla nostiprinājums - piestātņu Nr.2 un Nr.3 pastiprināšana. Projekts tiek īstenots no 2014. līdz 2015. gadam saskaņā ar darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti – Lielo ostu infrastruktūras attīstība Jūras maģistrāļu ietvaros. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir aptuveni 4,4 miljoni EUR, tajā skaitā paredzamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir aptuveni 2,37 miljoni EUR.