Noslēgušies Ventspils ostas 2.un 3.piestātnes grunts stiprināšanas būvdarbi

14/03/2016
Ventspils brīvostā noslēgušies 2015.gadā uzsāktie grunts stabilitātes nodrošināšanas darbi 300 metru garumā aiz piestātnēm Nr.2 un Nr.3. Paveiktais ļaus šīs piestātnes izmantot ar pilnu slodzi un paaugstinās kuģošanas drošību ostas akvatorijā.

Ieguldījumi infrastruktūras izbūvē, atjaunošanā un uzturēšanā ir Ventspils brīvostas pārvaldes aktivitāšu prioritāte. Tādējādi Ventspils brīvostas pārvalde īsteno savu galveno – teritorijas attīstītāja – funkciju.

Būvdarbi pie piestātnēm Nr.2 un Nr.3 jeb Ventspilī, Dzintaru ielā 51B un Dzintaru ielā 51/3 aizsākās 2015.gada sākumā. Lai nodrošinātu piestātņu stiprību un noturību, izbūvēta metru bieza atslodzes platformas dzelzsbetona plātne 3 970 m2 platībā, kura sastāv no 8 sekcijām. Dzelzsbetona plātņu balstīšanai ar bezvibrācijas metodi 43 metru dziļumā tika izbūvēti 560 pāļi. Pēc atslodzes platformas izbūves tika atjaunots kraujlaukumu segums, izbūvēta jauna lietus ūdens savākšanas sistēma, lietus ūdens attīrīšanas iekārtas, kā arī  jauni ūdensapgādes tīkli.

Piestātnes Nr.2 un Nr.3 no Ventspils brīvostas pārvaldes šobrīd nomā AS Ventspils tirdzniecības osta.

Objekta būvniecība norisinājās ES Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā Nr.3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/001 „Ventspils ostas Ventas upes kanāla nostiprinājums - piestātņu Nr.2 un Nr.3 pastiprināšana”. Projekts tiek īstenots saskaņā ar darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti – Lielo ostu infrastruktūras attīstība Jūras maģistrāļu ietvaros.  Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir aptuveni 4,47 miljoni eiro, tajā skaitā Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir aptuveni 3,8 miljoni eiro.