Par izmaiņām Ventspils brīvostas maksās

06/11/2018

2018.gada 15.oktobra sēdē Ventspils brīvostas valde pieņēma lēmumu veikt izmaiņas Ventspils brīvostas maksās. Esošās ostas maksas ir spēkā no 2008.gada 1.maija, vienīgās izmaiņas ir veiktas 2011.gadā, par 9% palielinot tonnāžas maksu tankkuģiem. Ostas maksu ziņā Ventspils osta ir lētākā Baltijas jūras austrumkrasta osta. Arī pēc izmaiņām ostu maksās, kas stāsies spēkā no 2019.gada 1.janvāra, Ventspils ostas maksas būs zemākās.

LĒMUMs

Rīgā

2018.gada 15.oktobrī

Nr. 15/13

Par izmaiņām Ventspils brīvostas maksās

Pamatojoties uz likuma par ostām 7.panta otrās daļas 1.punktu, 13.panta trešo daļu un 15.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ostas pārvalde nosaka ostas maksu un tarifu robežlīmeņus šā likuma 15.pantā minētajiem pakalpojumiem, izskatot Ventspils brīvostas pārvaldnieka I.Sarmuļa ziņojumu, ņemot vērā ostu maksu līmeņus Baltijas jūras austrumkrastu ostās un konkurences apstākļus starp šīm ostām, Ventspils brīvostas valde

n o l e m j :

1. Veikt zemāk minētās izmaiņas Ventspils brīvostas maksās (apstiprinātas ar Ventspils brīvostas valdes 2008.gada 22.februāra lēmumu Nr.3/11):

1.1. Izteikt Ventspils brīvostas maksas 2.sadaļas „Tonnāžas maksa” 2.1.punktu šādā redakcijā:

„2.1. Tonnāžas maksa tiek aprēķināta atsevišķi par katru kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās pēc likmēm:

  • Sauskravu kuģiem ar bruto tonnāžu līdz 10 000 un konteinerkuģiem, ro-ro kuģiem, ro-pax kuģiem, neatkarīgi no to bruto tonnāžas, kuri veic kravas operācijas ostā, izņemot kuģus, kuros krauj beramos minerālmēslus, pielieto likmi par katru iekrauto un/ vai izkrauto metrisko tonnu: 1T=0,83 EUR;
  • sauskravu kuģiem ar bruto tonnāžu 10 000 un vairāk, izņemot konteinerkuģus, ro-ro kuģus, ro-pax kuģus  un visiem kuģiem, kuros krauj beramos minerālmēslus: 1 BT = 0,32 EUR;
  • tankkuģiem neatkarīgi no bruto tonnāžas: 1 BT = 0,38 EUR.”

1.2. Izteikt Ventspils brīvostas maksas 3.sadaļas „Kanāla maksa” 3.1.punktu šādā redakcijā:

„3.1. Kanāla maksa tiek aprēķināta atsevišķi par katru kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās pēc likmēm:

  • sauskravu kuģiem ar bruto tonnāžu 10 000 un vairāk, izņemot konteinerkuģus, ro-ro kuģus, ro-pax kuģus un visiem kuģiem, kuros krauj beramos minerālmēslus: 1 BT = 0,23 EUR
  • tankkuģiem neatkarīgi no bruto tonnāžas: 1 BT = 0,24 EUR.”

1.3. Izteikt Ventspils brīvostas maksas 5.sadaļas „Loču maksa” 5.1.punktu šādā redakcijā:

“5.1. Loču maksa tiek aprēķināta pēc likmes: 1 BT = 0,11 EUR.”

1.4. Izteikt Ventspils brīvostas maksas 8.sadaļu „Maksa par tauvošanas darbu izpildi un tilta maksa” 8.1.punktu šādā redakcijā:

“8.1. Maksa par tauvošanas darbu izpildi tiek iekasēta atsevišķi par katru tauvošanas operāciju pēc likmēm:

BT

EUR  par operāciju

0 – 500

83

501 – 2 000

101

2 001 – 4 000

119

4 001 – 6 000

146

6 001 – 10 000

164

10 001 – 15 000

200

15 001 – 20 000

236

20 001 – 30 000

273

30 001 – 40 000

318

40 001 – 50 000

363

50 001 un vairāk

410

                                                                              ”                                              

2. Noteikt, ka izmaiņas Ventspils brīvostas maksās stājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri.

3. Noteikt, ka kuģim, kas ienācis Ventspils ostā pirms 2019.gada 1.janvāra, bet izgājis no ostas pēc minētā datuma, tiek piemērotas ostas maksas un maksas par pakalpojumiem, kādas bija spēkā pirms 2019.gada 1.janvāra.

4. Uzdot Ventspils brīvostas pārvaldei publicēt oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” izmaiņas Ventspils brīvostas maksās.

5. Uzdot Ventspils brīvostas pārvaldei informēt kuģu aģentūras un termināļus par izmaiņām Ventspils brīvostas maksās.

 

 

Valdes priekšsēdētāja

vietnieks                                               J.Vītoliņš