Ventspils brīvostas pārvalde: AS Kālija parks nav pamata šaubīties par tiesiskumu.

19/09/2016
Šī gada 2.septembrī Ventspils brīvostas valde izvērtēja AS “Kālija parks” darbību, kura neatbilst ar uzņēmumu noslēgtajiem līgumiem par zemes un divu dziļūdens piestātņu nomu. Ventspils brīvostas pārvalde AS “Kālija parks” iznomātajā infrastruktūrā ieguldījusi lielus līdzekļus un attiecīgi sagaida, ka uzņēmuma darbības radītāji būs pieņemami, taču tādi tie nav.

AS „Kālija parks” pārkrauto kravu apjoma kritumam nav objektīva komerciāla pamata, jo Baltijas jūras austrumkrasta ostās (Klaipēda, Rīga, St.Pēterburga un citas ostas) kopējais pārkrautais minerālmēslu apjoms ir pieaudzis no 9,7 miljoniem tonnu 1997. gadā līdz 26,4 miljoniem tonnu 2015.gadā, tas ir, palielinājies 2,72 reizes, tajā pašā laikā:

- AS “Kālija parks” pārkrauto kravu apjoms ir samazinājies no 4,4 miljoniem tonnu 1997.gadā līdz 0,14 miljoniem tonnu 2015.gadā, tas ir, samazinājies 31,43 reizes, un attiecīgi ir samazinājušies ieņēmumi Ventspils brīvostas pārvaldei, Ventspils pilsētas pašvaldībai un Latvijas valstij,

- Ventspils ostas daļa no visa Baltijas jūras austrumkrasta ostās (Klaipēda, Rīga, St.Pēterburga un citas ostas) pārkrautā kopapjoma ir samazinājusies no 45,4 % 1997. gadā līdz 0,5 % 2015. gadā,

- no AS „Kālija parks” puses netiek pildīti noslēgto nomas līgumu noteikumi – iznomātās piestātnes un zemes gabali tiek izmantoti neapmierinoši. 2016.gada 8 mēnešos kālija sāls pārkraušana, kas piestātņu nomas līgumos ir minēta kā izmantošanas mērķis, nenotiek vispār;

- šāda situācija, kad ir notikusi minerālmēslu kravu novirzīšana uz citām Baltijas jūras austrumkrasta ostām kaimiņvalstīs un attiecīgi būtiski samazinoties Ventspils brīvostas pārvaldes, Ventspils pilsētas pašvaldības un Latvijas valsts ieņēmumiem gan no ostas maksām, gan dažādu nodokļu maksājumiem, izraisa negatīvas sekas Latvijas tautsaimniecībai.

Ventspils brīvostas valde uzskata, ka AS “Kālija parks” neveiksmīgās darbības pamatā ir slikta pārvaldība, tāpēc tā lēmusi aicināt atbildīgajās valsts institūcijas iecelt tādu pārvaldnieku, kurš spēj organizēt efektīvu uzņēmuma darbību, tai skaitā kravu piesaisti.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Ventspils brīvostas valde lēma par prasības pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu tiesā par zemes un piestātņu nomas līgumu laušanu, kā arī Ventspils brīvostas pārvaldes īpašuma tiesību atzīšanu uz AS “Kālija parks” ēkām un būvēm, kuras atrodas uz nomas zemes gabaliem. Līgumu laušana ierosināta pamatojoties gan uz nomas līgumu tekstu, gan Latvijas Republikas likumiem. Minētais jautājums tiks izskatīts tiesā, tāpēc uztraukumam par līguma nelikumīgu laušanu nav pamata.