Ventspils brīvostas pārvalde izsludina Izsoli: „Naftas produktu un ūdens maisījuma pieņemšana no piesārņoto ūdeņu savācējkuģiem „Užava” un „Venta”

07/02/2013
 
 1. Savācējkuģi atrodas Ventspils ostā pie 19.piestātnes.
 2. Ar Izsoles priekšmetu var iepazīties līdz 2013.gada 24.februārim no plkst. 0800 līdz plkst.1600 uz savācējkuģiem „Užava” un „Venta” Ventspils ostā pie 19.piestātnes.
 3. Paredzamais apjoms ir līdz 1000 tonnām gadā, kas tiek dalīts pa partijām.
 4. Izsoles noteikumus līdz 2013.gada 25.februārim plkst.0900 var saņemt elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e pastu: [email protected], kā arī iepazīties ar tiem Jāņa ielā 19, Ventspilī, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni 636 22669, 25413639.
 5. Dalībnieki var pieteikties Izsolei, iesniedzot vai nosūtot pa pastu pieteikumu Ventspils brīvostas pārvaldei Jāņa ielā 19, Ventspilī līdz 2013.gada 25. februārim plkst. 0900 (saņemts pieteikums). Pa pastu nosūtīts pieteikums uzskatāms par iesniegtu, ja tas saņemts līdz 2013.gada 25.februārim plkst.0900.
 6. Izsoles norises sākuma laiks: 2013.gada 25.februārī plkst.1000, Izsoles norises vieta – Ventspils brīvostas pārvaldes sēžu zāle, Jāņa ielā 19, Ventspilī.
 7. Izsoles sākumcena - Ls 36,00 (trīsdesmit seši lati 00 santīmi) plus pievienotās vērtības nodoklis 21%  par 1 tonnu.
 8. Lai piedalītos Izsolē, Dalībniekiem līdz 2013.gada 24.februārim plkst. 1600 jāiemaksā nodrošinājuma nauda Ls 500.00 (pieci simti latu). Nodrošinājuma nauda jāieskaita Ventspils brīvostas pārvaldes PVN reģ. Nr.LV 90000284085, AS „Swedbank” kontā Nr. LV52HABA0001402039422.
 9. Pirmpirkuma tiesības nav nevienai personai.
 10. Izsole ir mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles solis ir Ls 1,- (viens lats).
 11. Samaksas kārtību nosaka līgums, kas septiņu dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas tiks noslēgts ar Izsoles uzvarētāju.”