Ventspils brīvostas pārvalde rīko nedzīvojamo telpu Kustes dambis 30a, Ventspilī un ēkai piegulošā zemes gabala nomas tiesību izsoli

06/05/2022

Ventspils brīvostas pārvalde rīko nedzīvojamo telpu (7305,8 m2) ēkā Kustes dambis 30a, Ventspilī, un ēkai piegulošā zemes gabala Kustes dambī 30a, Ventspilī, daļas (17 592 m2) nomas tiesības piešķiršanas procedūru - Izsoli.

Ēkas un teritorijas nomas līgumu minimālais termiņš 5 gadi, maksimālais termiņš ir 45 gadi. 

Telpās var tikt veikta apstrādes rūpniecības (NACE 2.red. C sadaļa) darbība.

Ar telpām var iepazīties Kustes dambī 30a, Ventspilī, katru darba dienu līdz 2022.gada 19.maijam plkst. 16:00, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālruni: 63602326.

Izsoles nolikumu līdz 2022.gada 20.maijam plkst. 09.00 var saņemt elektroniski e-pastā, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: [email protected] .

Piedāvājums jāiesniedz Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī līdz 2022.gada 20.maijam plkst. 10.00.

Piedāvājuma atvēršana un izsole notiek klātienē 2022.gada 20.maijā plkst.14.00 Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Izsoles sākuma cena par telpu nomu – pretendentu piedāvātā augstākā nomas maksa par telpu nomu, kas nav zemāka par 2,90 EUR/m2 bez PVN. Izsoles veids - izsole ar augšupejošu soli. Izsoles solis - EUR 0,01 (viens cents).

Piedāvājuma nodrošinājums EUR 500 (pieci simti euro).

Nomas maksa gadā par teritoriju Kustes dambis 30a, Ventspilī tiek noteikta 0,5 % (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no zemes kadastrālās vērtības, plus pievienotās vērtības nodoklis.