Ventspils brīvostas pārvalde rīko telpu Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 5 un tām pieguļošās teritorijas nomas tiesību izsoli

06/04/2022

Ventspils brīvostas pārvalde rīko nedzīvojamo telpu (1396.8 kv.m) ēkā Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 5, Ventspilī, un tām pieguļošā zemes gabala ar nosaukumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”, Ventspils, zemes vienības “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 5”, Ventspilī, daļas (7085 kv.m) nomas tiesības piešķiršanas procedūru - Izsoli.

Ēkas un zemes nomas līgumu termiņš ir vismaz pieci gadi, maksimālais termiņš ir 45 gadi. Telpās var tikt veikta apstrādes rūpniecības (NACE 2.red. C sadaļa) darbība.

Ar telpām var iepazīties Ventspils augsto tehnoloģiju parkā 5, Ventspilī, katru darba dienu līdz 2022.gada 13.aprīlim plkst.16.00, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālruni: 63602326.

Izsoles nolikumu līdz 2022.gada 14.aprīlim plkst. 9.00 var saņemt elektroniski e-pastā, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: [email protected] .

Piedāvājums jāiesniedz Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī līdz 2022.gada 14.aprīlim plkst. 10.00.

Piedāvājuma atvēršana un izsole notiek klātienē 2022.gada 14.aprīlī plkst. 14.00 Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Izsoles sākuma cena par telpu nomu – pretendentu piedāvātā augstākā nomas maksa par telpu nomu, kas nav zemāka par 3,80 EUR/m2 bez PVN. Izsoles veids - izsole ar augšupejošu soli. Izsoles solis - EUR 0,01 (viens cents).

Piedāvājuma nodrošinājums EUR 500 (pieci simti euro).

Nomas maksa gadā par teritoriju Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 5, Ventspilī tiek noteikta 0,5 % (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no zemes kadastrālās vērtības, plus pievienotās vērtības nodoklis.