Ventspils brīvostas valdes 2016.gada 2.septembra sēdes LĒMUMS par AS KĀLIJA PARKS

22/09/2016
2016.gada 2.septembrī

Nr.12/7

Par AS “Kālija parks”

Likuma par ostām 4. panta piektā daļa paredz, ka ostas pārvalde valstij vai pašvaldībai piederošo zemi var iznomāt un ostas pārvalde šajos darījumos rīkojas zemes īpašnieku vārdā. Savukārt Ministru kabineta 2012. gada 29. maija noteikumu Nr. 379 „Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums” 33.8. apakšpunkts paredz, ka brīvostas valde izlemj jautājumus par zemes un būvju nodošanu nomā. 

2016. gada 5. februārī Ventspils brīvostas valde pieņēma lēmumu Nr. 2/3 “Par brīdinājuma izteikšanu AS “Kālija parks””, ar kuru nolēma “izteikt brīdinājumu AS „Kālija parks” par izveidojušos situāciju, dodot iespēju kravu apstrādes apjomu 6 mēnešu laikā paaugstināt līdz AS „Kālija parks” solītajam ikgadējam kravu apstrādes apjomam un kādu Ventspils brīvostas pārvalde sagaidīja, veicot iepriekš minētās investīcijas, vai vismaz iesniegti objektīvi ticamus dokumentālus pierādījumus šāda apmēra plānotam kravu apjoma pieaugumam”.

AS „Kālija parks” uz minēto brīdinājumu pēc būtības nav atbildējis, bet uzsācis saraksti par brīdinājuma juridisko statusu.

Līdz ar to konstatējams:

- AS “Kālija parks” nav paaugstinājusi kravu apstrādes apjomu līdz solītajam ikgadējam kravu apstrādes apjomam un nav iesniegusi objektīvi ticamus dokumentālus pierādījumus šāda apmēra plānotam kravu apjoma pieaugumam, bet tieši pretēji, ir attiekusies iesniegt Ventspils brīvostas pārvaldē jebkādu informāciju un/vai pierādījumus par AS “Kālija parks” paredzētajiem apkalpojamo kravu apjomiem,

- neraugoties uz to, ka Ventspils brīvostas pārvalde ir veikusi visas nepieciešamās investīcijas infrastruktūrā un nodrošinājusi ostas dienestu darbību, lai radītu labvēlīgus nosacījumus AS “Kālija parks” komercdarbībai, AS „Kālija parks” kravu apjoms Ventspils brīvostā ir nepieņemami krities, tādējādi radot zaudējumus Ventspils brīvostas pārvaldei, Ventspils pilsētas pašvaldībai un Latvijas valstij nesaņemot ieņēmumus gan no ostas maksām, gan dažādu nodokļu maksājumiem, un situācija AS “Kālija parks” kravu apstrādes apjomā nemainās,

- laika periodā no 2000. gada 9. februāra, tas ir, piestātnes Nr.4A nomas līguma noslēgšanas, Ventspils brīvostas pārvalde katru gadu ir saņēmusi ievērojami mazākas ostas maksas par plānotajām. Proti, kopā laika posmā no 2000. gada līdz 2015. gadam ostas maksas, ko Ventspils brīvostas pārvalde, Ventspils pilsētas pašvaldība un Latvijas valsts būtu varējušas saņemt, ja AS „Kālija parks” nodrošinātu solīto kravu apjomu, ir vismaz 34’272’500 eiro.

- AS „Kālija parks” pārkrauto kravu apjoma kritumam nav objektīva komerciāla pamata, jo Baltijas jūras austrumkrasta ostās (Klaipēda, Rīga, St.Pēterburga un citas ostas) kopējais pārkrautais minerālmēslu apjoms ir pieaudzis no 9,7 miljoniem tonnu 1997. gadā līdz 26,4 miljoniem tonnu 2015 gadā, tas ir, palielinājies 2,72 reizes, tajā pat laikā:

- AS “Kālija parks” pārkrauto kravu apjoms ir samazinājies no 4,4 miljoniem tonnu 1997. gadā līdz 0,14 miljoniem tonnu 2015. gadā, tas ir, samazinājies 31,43 reizes, un attiecīgi ir samazinājušies ieņēmumi Ventspils brīvostas pārvaldei, Ventspils pilsētas pašvaldībai un Latvijas valstij,

- Ventspils ostas daļa no visa Baltijas jūras austrumkrasta ostās (Klaipēda, Rīga, St.Pēterburga un citas ostas) pārkrautā kopapjoma ir samazinājusies no 45,4 % 1997. gadā līdz 0,5 % 2015. gadā,

- no AS „Kālija parks” puses netiek pildīti noslēgto nomas līgumu noteikumi – iznomātās piestātnes un zemes gabali tiek izmantoti neapmierinoši, ņemot vērā, kāda ir līdzīgu piestātņu izmantošana šajā laikā. 2016.gada 8 mēnešos kālija sāls pārkraušana, kas piestātņu nomas līgumos ir minēta kā izmantošanas mērķis, nenotiek vispār;

- šāda situācija, kad ir notikusi minerālmēslu kravu novirzīšana uz citām Baltijas jūras austrumkrasta ostām kaimiņvalstīs un attiecīgi būtiski samazinoties Ventspils brīvostas pārvaldes, Ventspils pilsētas pašvaldības un Latvijas valsts ieņēmumiem gan no ostas maksām, gan dažādu nodokļu maksājumiem, izraisa negatīvas sekas Latvijas tautsaimniecībai,

Ievērojot iepriekš minēto neapmierinošo AS „Kālija parks” kravu apstrādes apjomu kopsakarībā ar situāciju minerālmēslu kravu pārkraušanas tirgū citās Baltijas jūras austrumkrasta ostās, ir būtiski apdraudēts Ventspils brīvostas pārvaldes kā publisko tiesību subjekta pienākums apsaimniekot Ventspils brīvostu kā publisku lietu iespējami efektīvi, nodrošinot maksimālu noslodzi ostas infrastruktūrai un īpašumiem.

Konstatējams, ka AS „Kālija parks” rīcības rezultātā Ventspils brīvostas pārvalde nevar nodrošināt Ventspils brīvostas likuma 2. panta prasību izpildi, proti, šādā situācijā Ventspils brīvostai nav iespējams veicināt Latvijas līdzdalību starptautiskajā tirdzniecībā, investīciju piesaisti, ražošanas un pakalpojumu attīstību, kā arī jaunu darba vietu radīšanu, un šāda situācija var radīt neatgriezenisku kaitējumu ne tikai Ventspils brīvostai, bet arī Latvijas Valstij un Ventspils pašvaldībai. Ventspils brīvostas pārvaldei ir jānovērš šāds apdraudējums, un jārod iespēja iznomāto zemi un piestātnes lietot atbilstoši iepriekš minētajām likuma, zemes un piestātņu nomas līgumu prasībām un publiskās lietas apsaimniekošanas maksimālās efektivitātes principam.

Tādējādi secināms, ka AS „Kālija parks” ilgāk par diviem gadiem neapmierinoši izmanto tai iznomātās piestātnes Nr.4 un Nr.4a, ņemot vērā, kāda ir līdzīgu piestātņu izmantošana šajā laikā, kā arī zemes gabalus Ventspilī, Dzintaru ielā 41, Dzintaru ielā 51/3, Dzintaru ielā 51D, Dzintaru ielā 51/4A, Maskavas ielā 13, Maskavas ielā 15 un Maskavas ielas daļā. Tas ir pietiekams pamats Ventspils brīvostas pārvaldei pārtraukt minēto līgumu darbību, vienlaikus apzinot un izvērtējot Ventspils brīvostas pārvaldei nelabvēlīgu seku iestāšanos, tajā skaitā, zaudējumu piedziņas iespēju AS „Kālija parks” labā saistībā ar minēto līgumu pārtraukšanu.

Izskatot AS “Kālija parks” iesniegumus un noklausoties Ventspils brīvostas pārvaldnieka I.Sarmuļa un zvērināta advokāta O.Cera ziņojumus, Ventspils brīvostas valde

n o l e m j:

1. Uzdot Ventspils brīvostas pārvaldniekam I.Sarmulim nodrošināt prasības pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu tiesā:

1.1. par 1995. gada 31. maija Piestātnes Nr.4 nomas līguma, 1995. gada 1. jūlija Zemes nomas līguma un 2000. gada 9. februāra Piestātnes Nr.4A nomas līguma, kas noslēgti ar AS “Kālija parks”, izbeigšanu;

1.2. par soda naudas un nesaņemto ienākumu no nomas maksas piedziņu no AS “Kālija parks”;

1.3. par Ventspils brīvostas pārvaldes īpašuma tiesību atzīšanu uz AS “Kālija parks” ēkām un būvēm, kuras atrodas uz zemes gabaliem, kuri iznomāti ar 1995. gada 1. jūlija Zemes nomas līgumu;

1.4. par zaudējumu piedziņu no AS „Kālija parks”, ja Ventspils brīvostas pārvaldei tādi ir radušies.

2. Uzdot Ventspils brīvostas pārvaldniekam nodrošināt iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanu Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai un Rīgas apgabaltiesai par neapmierinošu kriminālprocesa Nr.12812003205 ietvaros arestēto AS „Kālija parks” akciju pārvaldnieka darbību, kuras rezultātā nodarīti liela apmēra zaudējumi Latvijas Valstij, Ventspils pilsētas domei un Ventspils brīvostas pārvaldei, aicinot iecelt citu AS „Kālija parks” arestēto akciju pārvaldnieku, kurš spēj organizēt efektīvu komercsabiedrības darbību, tajā skaitā kravu piesaisti.

Valdes priekšsēdētāja

vietnieks                                               J.Vītoliņš