VK Tranzīts investē vides un darba aizsardzībā

26/05/2015
Holdings VK Tranzīts, kurā ietilpst vairāki lieli uzņēmumi, kas darbojas Ventspils brīvostā, par vienu no prioritātēm izvirza atbalstu augstā līmenī vides un darba aizsardzībai, kā arī sociālajam dialogam ar darba kolektīvu.

SIA VK Tranzīts holdinga grupas uzņēmumi – SIA Ventamonjaks serviss, SIA Bio-Venta un SIA VK Ekspedīcija – sniedz ekspedēšanas un aģentēšanas pakalpojumus, ražo biodīzeļdegvielu, rapšu raušus, glicerīnu, kālija sulfātu un veic naftas un ķīmisko produktu pieņemšanu, uzglabāšanu un pārkraušanu. Uzņēmumi saimniecisko darbību veic tā, lai kaitīgās vielas neatstātu ietekmi ne uz vidi, ne arī uz pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. 

Izglīto darbiniekus
Holdingā izveidotā darba un vides aizsardzības sistēma paredz ik gadu zināmu finanšu līdzekļu apjomu novirzīt tehniskā aprīkojuma nodrošināšanai un modernizēšanai, kā arī personāla apmācībai. «Grupas uzņēmumos strādājošais personāls ir īpaši apmācīts un periodiski veic regulāras zināšanu pārbaudes un eksāmenus uzņēmuma kvalifikācijas komisijās,» uzsver SIA Vent­amonjaks serviss valdes priekšsēdētājs Arnis Janvars. Īpaša vērība tiek pievērsta tam, lai visi 450 holdinga darbinieki būtu izglītoti un attiecīgi kvalificēti vides un darba aizsardzības jautājumos. VK Tranzītā ir izveidota Kompetenta institūcija, kura veic darba vides iekšējo uzraudzību holdinga uzņēmumos, kā arī sniedz ārpakalpojumus. 

Kontrolē arī paši sevi
VK Tranzīts grupas uzņēmumiem piederošajā teritorijā lielās platībās ir izvietoti vairāku ostas termināļu rezervuāru parki, ražošanas un noliktavas ēkas, kā arī infrastruktūras objekti. Vietām sastopami arī plaši dzelzceļa pievedceļi, ražošanas un darījumu iestāžu apbūve. Daļa SIA VK Tranzīts grupas uzņēmumu veic saimniecisko darbību ar naftas un ķīmisko produktu pieņemšanu no tankkuģiem un dzelzceļa cisternām, to uzglabāšanu un pārkraušanu. Līdz ar to uzņēmumi SIA Ventamonjaks serviss, SIA BioVenta saņēmuši B kategorijas atļauju piesārņojošu darbību veikšanai. Par iegūtās atļaujas nosacījumu ievērošanu un pārraudzību visos uzņēmumos atbildību uzņemas Kompetentā institūcija, darba un vides aizsardzības speciālisti, struktūrvienību vadītāji un vadošie speciālisti. Savukārt katra darbinieka (tai skaitā arī to uzņēmumu darbinieki, kurus apkalpo VK Tranzīts grupas uzņēmumi) pienākums ir ievērot darba aizsardzības, drošības tehnikas, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības. SIA Ventamonjaks serviss darbības kvalitāti apliecina attiecīgi vadības un vides pārvaldības jomā saņemtie ISO 9001:2008 un ISO 14001:2004 sertifikāti, kā arī Latvijas Jūras administrācijas sertifikāts.

Pašiem savs glābšanas dienests
Uzņēmumu teritorijā uzglabājas sprādzienbīstamas, īpaši viegli uzliesmojošas, viegli uzliesmojošas, uzliesmojošas un degošas ķīmiskās vielas, tāpēc saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem ir izveidots savs ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Dienesta galvenie uzdevumi ir profilaktiskā darba organizēšana un veikšana, lai nepieļautu ugunsgrēkus un avārijas, kā arī cilvēku glābšana, ugunsgrēku dzēšana un avārijas seku likvidācija termināļu teritorijā. Lai personāls apgūtu praktiskās iemaņas iespējamo avārijas situāciju likvidēšanā, dienestā regulāri tiek rīkotas mācības un nodarbības saskaņā ar civilās aizsardzības, avārijas seku likvidācijas un personāla apmācības plāniem.

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir gatavs nekavējoties ierasties iespējamā ugunsgrēka vai avārijas vietā jebkurā ķīmiskā termināļa teritorijas objektā, apgalvo dienesta vadītājs Genādijs Pavlovs. Dienesta rīcībā ir divas ugunsdzēsības autocisternas Volvo un putu dzēšanas automobilis Iveco, kas paredzēts putu veidotāja nogādāšanai notikuma vietā naftas produktu un citu ķīmisko vielu dzēšanai. Katrā no četrām maiņām strādā 9 cilvēki, bet pavisam ugunsdzēsības un glābšanas dienestā strādā 42 cilvēki, kuri regulāri iziet sertifikāciju, apstiprinot savu gatavību ugunsgrēku dzēšanas, avārijas seku likvidācijas un glābšanas darbu veikšanai.

Janvars atzīmē, ka vides aizsardzība uzņēmumos tiek pārraudzīta ar SIA Ventamonjaks serviss laboratorijas dienesta palīdzību, kas regulāri veic gaisa kontroli darba zonās un apvienoto sadzīves, lietus un ražošanas notekūdeņu kontroli. 2008. gadā, lai apkalpotu biodīzeļdegvielas ražošanas rūpnīcu Bio-Venta, tika iegādātas jaunas iekārtas laboratorijas dienesta modernizēšanai un jaunu kontroles metožu apgūšanai, stāsta dienesta vadītāja Jeļena Titoka. Patlaban uzņēmuma laboratorijā tiek veikta visu to produktu, kas pienāk holdinga termināļos, kā arī biodīzeļdegvielas un ražošanas blakusproduktu analīze. Lai apstiprinātu savu kompetenci starptautiskā līmenī, laboratorijas dienests līdz ar laboratorijām no visas pasaules piedalās starptautiskā starplaboratoriju analīžu rezultātu salīdzināšanā un katru gadu saņem sertifikātu ar atzīmi izcili, norāda Titoka. Šogad laboratorijas dienests pirmo reizi piedalās arī amerikāņu notekūdeņu kontroles sadarbības programmā. Dienests pārvalda dažādas analīžu un kontroles metodes, tā aprīkojums visu laiku tiek papildināts un modernizēts. Tāpat, piesaistot Eiropas Savienības finanšu līdzekļus, izveidota notekūdeņu kanalizācijas sistēma, kas piesārņotos notekūdeņus aizvada uz notekūdeņu lokālajām sūkņu stacijām, kur notiek pirmsattīrīšana un to tālāka pārsūknēšana uz PSIA Ūdeka attīrīšanas iekārtām. 

Vienīgā Baltijā
Lai mazinātu uzņēmumu darbības radīto ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, kas ir viena no uzņēmuma galvenajām prioritātēm, VK Tranzīts grupas uzņēmumos ir ieviesti vairāki paškontroles pasākumi un tehniskie risinājumi. Vaicāts par konkrētiem piemēriem, Arnis Janvars piemin kopš 2007. gada SIA Ventamonjaks serviss pārvaldībā esošo 36. piestātnē uzstādīto naftas produktu tvaiku rekuperācijas (savākšanas un pārstrādes) iekārtu. «Projektu izdevās realizēt, piesaistot Eiropas Savienības finanšu līdzekļus. Uzstādītā iekārta ir paredzēta gaistošo organisko savienojumu daudzuma samazināšanai gaisā un to naftas produktu tvaiku utilizācijai, kuri rodas tankkuģu uzpildes laikā,» skaidro Janvars.

Latvijā un Baltijā pagaidām vienīgo tvaiku rekuperācijas iekārtu (TRI) apkalpo lejamkravu pārkraušanas kompleksais dienests. Tā vadītājs Nikolajs Histjajevs apgalvo, ka TRI, darbojoties automātiskajā režīmā, nodrošina pilnu naftas produktu tvaiku savākšanu. 

Augstu novērtējuši sociālo dialogu

Arnis Janvars
SIA Ventamonjaks serviss valdes priekšsēdētājs
– Šogad Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), svinot savas darbības 25. gadadienu, apbalvoja LBAS un tās dalīborganizāciju izcilākos sadarbības partnerus, tādējādi godinot tos par izcilu ieguldījumu sociālā dialoga attīstībā. Jau trešo reizi speciālā balva Lielā ozolzīle tika pasniegta uzņēmumam SIA Ventamonjaks serviss. Tādas pašas balvas mūsu uzņēmums saņēma 2006. un 2013. gadā. Esam priecīgi un lepni, ka LBAS ir tik augstu novērtējusi Ventamonjaka servisa administrācijas ieguldījumu sociālā dialoga starp darba devēju un darbiniekiem attīstībā. Patīkami saņemt balvu līdz ar tādiem lieliem Latvijas uzņēmumiem kā Valmieras stikla šķiedra, Latvijas Dzelzceļš, Olainfarm, Sadales tīkls, Latvijas Finieris, RIMI Latvia, Cēsu alus un citiem! Mēs lepojamies, ka starp divdesmit labākajiem esam izcelti kā uzņēmums, kur administrācija spēj rast savstarpēju sapratni ar darba kolektīvu un īsteno konstruktīvu dialogu ar arodbiedrības organizāciju, strādā saskaņā ar savām finansiālajām iespējām, rodot optimālu sadarbības variantu, kad apmierinātas ir abas puses.


Sociālais dialogs uzņēmumā notiek jau vairāk nekā desmit gadus, šajā laikā ir izveidojusies sapratne par nepieciešamību uzturēt normālā līmenī darba drošību, apkārtējās vides aizsardzību, darba algas apjomu, kā arī nodrošināt sociālās garantijas no darba devēja puses, kas ietver sevī ne tikai apmaksātus atvaļinājumus un medicīnisko apdrošināšanu, bet arī izdevumus korporatīvajiem pasākumiem, kas tiek organizēti par godu Ķīmiķu dienai, kā arī Ziemassvētkos un citos svētkos, kad viss kolektīvs jo īpaši izjūt savu saliedētību. Katrs mūsu uzņēmuma darbinieks var piedalīties visu aktuālo jautājumu apspriešanā savās struktūrvienībās, klātesot struktūrvienību vadītājiem, kuri pēc tam informē uzņēmuma vadību. Līdz ar to notiek konstruktīva informācijas apmaiņa starp darbiniekiem un darba devēju. Ventamonjaks serviss ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Ventspilī. Patlaban tajā strādā 335 cilvēki – gandrīz 100 profesiju pārstāvji.