Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Remonta padziļināšanas darbi Ventspils brīvostas akvatorijā
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /4
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Normunds Kornijanovs, t. 29342131, e-pasts: [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Remonta padziļināšanas darbu veikšana Ventspils brīvostas akvatorijā – Ventspils ostas kuģu ceļos jūrā, grunts uzkrātuvē, priekšostā, Ventas upes kuģošanas kanālā, piestātņu akvatorijās un pie piestātnēm. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:

1.daļa (objekts Nr.1) - remonta padziļināšanas darbi Ventspils ostas kuģu ceļos jūrā, grunts uzkrātuvē un priekšostas kanālā:

Maksimālais darbu apjoms 500 000 m3(Jūras kanāls ~350 000m3, grunts uzkrātuve “Dienvidu kabata” ~ 100 000 m3, priekšostas kanāls ~ 50 000m3)

Kuģu ceļu un akvatoriju dziļums līdz 17,0m. Jūrā grunts sastāvs – sīkgraudainas un putekļainas smiltis, priekšostas kanālā upes sanesas.

Darbu apjoms gada laikā: no 50 000 līdz 500 000 m3.

Izsaukumu skaits gada laikā: no 1 līdz 3 reizes.

2.daļa (objekts Nr.2) - remonta padziļināšanas darbi priekšostā (izņemot kanālu), Ventas upes kuģošanas kanālā, piestātņu akvatorijās un pie piestātnēm:

Maksimālais apjoms 60 000 m3. Priekšostas akvatorija (izņemot kanāls), Ventas upes kuģošanas kanāls un piestātņu akvatorijas ~ 50 000m3. Pie piestātnēm ~ 10 000m3.

Darbu veikšanas dziļums līdz 17,0 m. Grunts sastāvs – upes sanesas.

Darbu apjoms gada laikā: no 20 000 līdz 60 000 m3.

Izsaukumu skaits gada laikā: 1.

Pretendentam ir tiesības sagatavot piedāvājumu par vienu vai vairākām/visām iepirkuma daļām. Pasūtītājs patur tiesības slēgt līgumu par visu iepirkuma apjomu kopumā vai par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Katrā iepirkuma daļā uzvarētājs tiks noteikts atsevišķi.

Iepirkumā paredzēto darbu veidi, to apjomi norādīti Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā, kas kalpo par pamatu piedāvājuma sagatavošanai un iepirkuma izpildei.

CPV kods – 45252124-3 (Bagarēšanas un sūknēšanas darbi).

Avanss netiek paredzēts.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas ar iespēju pagarināt Līgumu vēl uz 12 (divpadsmit) mēnešiem. Darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieprasījuma no Pasūtītāja saņemšanas. Darbu Līgums tiek slēgts saskaņā ar Līguma projektu (šī nolikuma 5.pielikums).

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 15.februārim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
15.02.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
26.01.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Normunds Kornijanovs
Tālrunis:
29342131
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 15.februārim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
OU "Nord Company"
Līguma priekšmets:
Remonta padziļināšanas darbi Ventspils brīvostas akvatorijā 1.daļa
Līguma cena:
3.43
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
14.03.2022
Piegādātāja nosaukums:
OU "Nord Company"
Līguma priekšmets:
Remonta padziļināšanas darbi Ventspils brīvostas akvatorijā 2.daļa
Līguma cena:
8.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
14.03.2022