Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Amortizācijas ierīču sistēmas pārbūve Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16”
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2022 /20
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Nauris Zariņš, tālr. numurs 62102906, e-pasta adrese [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Amortizācijas ierīču sistēmas pārbūve Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16”.

CPV kods: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

Iepirkuma izpilde jāveic saskaņā ar projektēšanas uzdevumu “Amortizācijas ierīču sistēmas pārbūve Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16” (nolikuma 10.pielikums) un autoruzraudzības piedāvājumu objektam “Amortizācijas ierīču sistēmas pārbūve Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16” (nolikuma 3.pielikums).

Iepirkuma izpildes termiņi un nosacījumi:

1.posms – Būvprojekta izstrāde. Būvprojekta izstrāde un būvvaldes atzīmes saņemšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi 75 (septiņdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Termiņā neietilpst laika posms, kad būvprojekts atrodas saskaņošanā kādā no atbildīgajām institūcijām un nepieciešamais laika posms būvprojekta ekspertīzei, kā arī laika posms, kas saistīts ar piestātnes Nr.16 pārbūves projekta realizāciju un var aizkavēt būvatļaujas izsniegšanu.

2.posms – Būvdarbu autoruzraudzība. Objekta būvdarbu veikšanas laiks - orientējoši 60 (sešdesmit) kalendārās dienas (saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu), neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

Projektēšanas darbi jāuzsāk uzreiz pēc projektēšanas līguma parakstīšanas. Būvdarbu autoruzraudzība jāuzsāk uzreiz pēc autoruzraudzības līguma parakstīšanas. Par autoruzraudzības darbu uzsākšanu tiks paziņots ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas pirms būvdarbu līguma noslēgšanas. Projektēšanas darbu un autoruzraudzības darbu tiek slēgti saskaņā ar līgumu projektiem (nolikuma 8.pielikums un 9.pielikums).

Pasūtītājs patur tiesības realizēt autoruzraudzības darbus atsevišķi pa kārtām, atbilstoši būvprojekta dalījumam kārtās.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Avanss nedrīkst pārsniegt 20% no paredzētās līgumcenas.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 29.martam plkst.1100, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/76861

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
29.03.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
15.03.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Zariņš
Tālrunis:
62102906
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 29.martam plkst. 11:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Pretendents neatbilst atlases/kvalifikācijas prasībām.
Lēmuma datums:
05.04.2022