Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzība konusa tipa amortizācijas elementu uzstādīšanai Ventspils brīvostas piestātņu Nr.26 un Nr.26A sadurvietā
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /40
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Nauris Zariņš, tālr. numurs 62102906, e-pasta adrese [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Būvuzraudzība konusa tipa amortizācijas elementu uzstādīšanai Ventspils brīvostas piestātņu Nr.26 un Nr.26A sadurvietā, saskaņā ar šī iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām.

CPV kods: 71247000-1 (būvdarbu uzraudzība).

Būvdarbu un būvuzraudzības izpildes vieta: Dzintaru iela 102/26 un Dzintaru iela 51/26A, Ventspils.

Būvuzraudzības darbu līguma izpildes termiņš – no būvdarbu izpildes uzsākšanas (saskaņā ar būvdarbu līgumā noteiktajiem termiņiem) līdz būvobjekta “Konusa tipa amortizācijas elementu uzstādīšana Ventspils brīvostas piestātņu Nr.26 un Nr.26A sadurvietā” pieņemšanai ekspluatācijā.

Būvuzraudzība jāuzsāk pēc attiecīga paziņojuma no Pasūtītāja saņemšanas.

Būvdarbu izpildes termiņš:

  • Būvdarbu izpildes termiņš 70 (septiņdesmit) kalendārās dienas no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Būvdarbu izpildes termiņā netiek skaitīts tehnoloģiskais pārtraukums.
  • Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par apakšuzņēmējiem, sertifikāti, civiltiesiskās apdrošināšanas polises, maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža.
  • Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā.
  • Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.
  • Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Avansa apmērs nedrīkst pārsniegt 20% (divdesmit procentus) no piedāvātās līgumcenas.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 18.maijam plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
18.05.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
06.05.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Zariņš
Tālrunis:
62102906
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 18.maijam plkst.1400 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Isliena V"
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzība konusa tipa amortizācijas elementu uzstādīšanai Ventspils brīvostas piestātņu Nr.26 un Nr.26A sadurvietā
Līguma cena:
6000
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
13.06.2022