Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A kuģu pagaidu tauvošanas risinājuma izbūve un konusa tipa amortizācijas elementu uzstādīšana
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2022 /96
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Viktorija Bursakovska, tālr. numurs 29215980, e-pasta adrese [email protected], [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A kuģu pagaidu tauvošanas risinājuma izbūve un konusa tipa amortizācijas elementu uzstādīšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

CPV kods: 45000000 – 7 (Celtniecības darbi).

Iepirkumā paredzētie un izpildāmie būvdarbu veidi un apjomi norādīti šī nolikuma 8.pielikumā, kas kopā ar tehnisko dokumentāciju (šī nolikuma 9.pielikums) un Pasūtītāja prasībām ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu izpildei.

Būvdarbu izpildes vieta: Ventspils brīvostas piestātne Nr.35A, Dzintaru iela 102C, Ventspils.

Iepirkums nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma izpildes termiņš - 120 (simt divdesmit) kalendārās dienas pēc līguma parakstīšanas:

  1. Būvdarbu izpildes termiņš: 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas pēc līguma parakstīšanas.
  2. Līguma izpildes termiņā netiek skaitīts pārtraukums, kas saistīts ar fenderu piegādes termiņu (fenderu piegāde ir paredzēta 2023.gada janvāris-februāris. Par fenderu iegādi ir noslēgts atsevišķs līgums).
  3. Fenderu montāža: 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc fenderu piegādi.
  4. Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, (t.sk. dokumenti par apakšuzņēmējiem, sertifikāti, civiltiesiskās apdrošināšanas polises, maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža.
  5. Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc akta par būvlaukuma nodošanu parakstīšanas brīža.
  6. Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.
  7. Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

Avanss nedrīkst pārsniegt 20% no paredzētās līgumcenas.

Garantijas termiņš: ne mazāks kā 60 (sešdesmit) mēneši no objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 28.oktobrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
28.10.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
28.09.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Viktorija Bursakovska
Tālrunis:
29215980
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 28.oktobrim plkst.1000 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Piestātnes Nr.35A pārbūves ietvaros tiks realizētas abas būvniecības kārtas, līdz ar to šī iepirkuma ietvaros paredzētā kuģu pagaidu tauvošanās risinājuma izbūve nav nepieciešama.
Lēmuma datums:
07.12.2022