Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī
Veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2023 /6KF
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Arnis Mazalis, tālr. numurs 29353242, e-pasta adrese [email protected], [email protected]

Banka

AS “Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
24.03.2023
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
04.02.2023
Paziņojums par grozījumiem:
03.03.2023
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Arnis Mazalis
Tālrunis:
29353242
Papildu informācija:

Iepirkuma procedūra: atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.

 1. Būvdarbu izpildes termiņš 180 (viens simts astoņdesmit) kalendārās dienas no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Būvdarbu izpildes termiņā netiek skaitīts tehnoloģiskais pārtraukums.
 2. Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par apakšuzņēmējiem, civiltiesiskās apdrošināšanas polises, maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža.
 3. Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā
 4. Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.
 5. Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija 1 eksemplārā jāsagatavo drukas formā un jānodod Pasūtītājam 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.
 6. Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.
 7. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2023.gada 24.martam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.
 8. Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 3’000 EUR (trīs tūkstoši euro) apmērā.
 9. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023.gada 24.martam plkst.1000 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.
 10. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2023.gada 24.martā plkst.1500.
 11. IEPIRKUMA DOKUEMNTĀCIJA PIEEJAMA EIS -  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/94969
 12. Tehniskās specifikācijas sagatavošanas/izskatīšanas datums - 01.02.2023.(Datums uz iepirkuma nolikuma).

 

Pievienotie dokumenti:
PV_termiņa pagarinājums (dokuments publicēts 10.01.2024)Līgums (dokuments publicēts 09.05.2023)ZIŅOJUMS (dokuments publicēts 17.04.2023)Nolikuma skaidrojumi Nr.5 (dokuments publicēts 20.03.2023)Nolikuma skaidrojumi Nr.4 (dokuments publicēts 10.03.2023)Nolikuma skaidrojumi Nr.3 (dokuments publicēts 10.03.2023)Nolikuma skaidrojumi Nr.2 (dokuments publicēts 06.03.2023)Nolikums ar grozījumiem Nr.1 (dokuments publicēts 03.03.2023)Nolikuma grozījumi_pielikums Nr.7 (dokuments publicēts 03.03.2023)Nolikuma grozījumi Nr.1 (dokuments publicēts 03.03.2023)Nolikuma skaidrojumi Nr.1 (dokuments publicēts 21.02.2023)10.pielikums (dokuments publicēts 06.02.2023)8.pielikums (dokuments publicēts 06.02.2023)7.pielikums (dokuments publicēts 06.02.2023)6.pielikums (dokuments publicēts 06.02.2023)5.pielikums (dokuments publicēts 06.02.2023)4.pielikums (dokuments publicēts 06.02.2023)3.pielikums (dokuments publicēts 06.02.2023)2.pielikums (dokuments publicēts 06.02.2023)1.pielikums (dokuments publicēts 06.02.2023)Nolikums (dokuments publicēts 06.02.2023)TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA_5 (dokuments publicēts 03.02.2023)TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA_4 (dokuments publicēts 06.02.2023)TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA_3 (dokuments publicēts 06.02.2023)TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA_2 (dokuments publicēts 06.02.2023)TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA_1.3. (dokuments publicēts 06.02.2023)TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA_1.2. (dokuments publicēts 06.02.2023)TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA_1.1 (dokuments publicēts 06.02.2023)
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "VIA"
Līguma priekšmets:
Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī
Līguma cena:
2 231 738.19
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
08.05.2023