Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Amortizācijas ierīču sistēmas atjaunošana Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2023 /106
Iepirkuma apraksts:
 1. Iepirkuma priekšmets: Būvobjekta “Amortizācijas ierīču sistēmas atjaunošana Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16” būvdarbi saskaņā ar šī iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām.
 2. CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi).
 3. Iepirkumā paredzētie un izpildāmie būvdarbu veidi un apjomi norādīti šī nolikuma 8.pielikumā, kas kopā ar tehnisko dokumentāciju (šī nolikuma 9.pielikums) un Pasūtītāja prasībām ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu izpildei.
 4. Būvdarbu izpildes vieta: Ventspils.
 5. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
 6. Iepirkuma izpildes termiņš:
  • Būvdarbu izpildes termiņš: 240 (divi simti četrdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
  • Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par apakšuzņēmējiem, civiltiesiskās apdrošināšanas polises, maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža.
  • Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā.
  • Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.
 7. Izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam 1 eksemplārā drukas formā 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.
 8. Avansa apmērs nedrīkst pārsniegt 40% (četrdesmit procenti) no piedāvātās līgumcenas.
 9. Garantijas termiņš: 60 (sešdesmit) mēneši no būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas dienas.
 10. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2024.gada 19.janvārim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
19.01.2024
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
29.12.2023
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Viktorija Bursakovska
Tālrunis:
29215980
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2024.gada 19.janvārim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2024.gada 19.janvārī plkst. 14:00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.