Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Piesārņoto ūdeņu savācējkuģa “UŽAVA” starpapskates remonts dokā
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2024 /35
Iepirkuma apraksts:
 1. Iepirkuma priekšmets: “Piesārņoto ūdeņu savācējkuģa “UŽAVA” starpapskates remonts dokā”, saskaņā ar Darba apjomu tabulām – tāmēm  (1.pielikums).
 2. CPV kods: 50240000-9 (Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz jūras transportu un citām iekārtām).
 3. Darbu izpildes vieta: Latvijas Republikas ostas vai cita pretendenta piedāvātā osta.
 4. Saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas kuģošanas drošības inspekcijas 2021.gada 3.decembrī izsniegto Kuģošanas spējas apliecību Nr.21.0212.06 kuģa “UŽAVA” kuģošana atļauta Ventspils ostas iekšējos ūdeņos. Ņemot vērā iepriekš minēto, Pretendentam ir jāpārliecinās, ka Latvijas Jūras administrācija izsniegs atļauju kuģa vienreizējam pārgājienam uz Pretendenta izvēlēto ostu (remonta vietu) Latvijas Republikā vai uz citas valsts teritoriju (remonta izpildes vietu) un atpakaļ uz pieraksta ostu Ventspilī. Pretendents atbildīgs par kuģa drošu pārgājienu, izpildot Latvijas Jūras administrācijas pieprasītos drošības pasākumus par saviem finanšu līdzekļiem.Pretendents veic papildus kuģa apdrošināšanu pārgājienam abos virzienos, kā atlīdzības saņēmēju norādot Ventspils brīvostas pārvaldi. Apdrošinājuma summa 300 000 EUR.
 5. Ja kuģa remontu paredzēts veikt ārpus Ventspils (Latvijas Republika vai citas valsts teritorija), Pasūtītājam, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumos Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” noteikto, tiek atlīdzināti izdevumi, kas saistīti ar Ventspils brīvostas pārvaldes 2 darbinieku komandējumiem, tai skaitā:
  1. komandējuma dienas nauda,
  2. ceļa (transporta) izdevumi – orientējoši 10 braucieni ar automašīnu “Ventspils – Remonta vieta – Ventspils”, vidējais degvielas patēriņš 8 litri uz 100 km,
  3. darba brauciena kompensācija par papildu izdevumiem, kas darba specifikas dēļ var rasties ceļā,
  4. darba brauciena izdevumiem par viesnīcu (naktsmītni).
 6. Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš: 40 (četrdesmit) kalendārās dienas pēc Kuģa pieņemšanas remontā akta parakstīšanas.
 7. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2024.gada 20.maijā plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
20.05.2024
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
30.04.2024
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Uldis Mucenieks
Tālrunis:
26358771
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2024.gada 20.maija plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Ventspils brīvostas pārvaldes budžetā paredzētie līdzekļi šim iepirkumam: EUR 130 000,00 (neskaitot PVN).

 

 

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Pretendents SIA “SARKANĀ BĀKA KRC” izslēgts no dalības iepirkumā. Pretendenta SIA “ZVEJNIEKU KOMPĀNIJA “GRIFS”” piedāvātā līgumcena pārsniedz Ventspils brīvostas pārvaldes budžetā paredzētos līdzekļus šim iepirkumam
Lēmuma datums:
30.05.2024