Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas pārvaldes ēkas fasādes un logu atjaunošana Jāņa ielā 19, Ventspilī
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2024 /42
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Ventspils brīvostas pārvaldes ēkas fasādes un logu atjaunošana Jāņa ielā 19, Ventspilī, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un veicamo darbu apjomu tabulām (2.pielikums).
  2. CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi).
  3. Darbu izpildes vieta: Jāņa iela 19, Ventspils.
  4. Darbu izpildes termiņš – 4 (četri) kalendārie mēneši no līguma parakstīšanas dienas.  
  5. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  6. Ieinteresētais piegādātājs pirms iesniegt iepirkumā paredzētos dokumentus var veikt Objekta apsekošanu, iepriekš saskaņojot laiku ar Nolikumā minēto Pasūtītāja pārstāvi: Īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Andis Jansons, m.t.nr.: +371 26159886, e-pasta adrese [email protected]. Objekta fasāde apskatei pieejama no publiskās ārtelpas, līdz ar to fasādes apskati var veikt patstāvīgi, pirms tam par to informējot Pasūtītāja pārstāvi, savukārt logu apskate iespējama no ēkas iekštelpām un to apskate iepriekš saskaņojama un veicama kopā ar Pasūtītāja pārstāvi.
  7. Avansa apmērs ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) no piedāvātās līgumcenas.
  8. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2024.gada 4.jūnija plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
04.06.2024
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
15.05.2024
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Jansons
Tālrunis:
26159886
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2024.gada 4.jūnija plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.