Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Piestātnē Nr.16 pienākošo kuģu elektrotīkla pieslēgumu punktu izbūve un piestātņu Nr.14, 15, 16 kabeļu kanālu pārbūve”
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2024 /43
Iepirkuma apraksts:
 1. Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Piestātnē Nr.16 pienākošo kuģu elektrotīkla pieslēgumu punktu izbūve un piestātņu Nr.14, 15, 16 kabeļu kanālu pārbūve” saskaņā ar šī iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām. Iepirkuma priekšmets ietver:
  1. Elektroapgādes pieslēgumu izpēti.
  2. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanu.
  3. Būvprojekta izstrādāšanu.
  4. Autoruzraudzību būvdarbu laikā.
 2. Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (1.pielikums), iesaistīto organizāciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un Ventspils pilsētas saistošajiem apbūves noteikumiem, t.sk. starptautiskajiem standartiem IEC/ISO/IEEE 80005-1 (Utility connections in port - Part 1: High voltage shore connection (HVSC) systems - General requirement) un IEC/ISO/IEEE 80005-2 (Utility connections in port - Part 2: High and low voltage shoreconnection systems - Data communication for monitoring and control), kas regulē elektroietaišu projektēšanu un izbūvi, kā arī pie iekārtu izvēlas jāņem vērā 2016.gada 12.aprīļa MK noteikumi Nr.208 “Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi”.
 3. CPV kods: 71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana).
 4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
 5. Iepirkuma izpildes termiņi un nosacījumi:
  1. Elektroapgādes pieslēgumu izpētes atskaites sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam – 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas.
  2. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana, būvprojekta izstrāde, saskaņošana un iesniegšana būvvaldei apstiprināšanai 240 (divi simti četrdesmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas. Termiņā neietilpst laika posms, kad būvprojekts atrodas saskaņošanā kādā no atbildīgajām institūcijām.
  3. Būvdarbu autoruzraudzība. Objekta būvdarbu veikšanas laiks – orientējoši 12 mēneši (saskaņā ar nolikuma 3.2.pielikumu), neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.
  4. Projektēšanas darbi jāuzsāk uzreiz pēc projektēšanas līguma parakstīšanas. Projektēšanas darbu līgums tiek slēgts saskaņā ar projektēšanas līguma projektu (nolikuma 8.pielikums). Autoruzraudzības darbu līgums tiek slēgts saskaņā ar autoruzraudzības līguma projektu (9.pielikums).
  5. Būvdarbu autoruzraudzība jāuzsāk uzreiz pēc autoruzraudzības līguma parakstīšanas. Par autoruzraudzības darbu uzsākšanu tiks paziņots ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas pirms būvdarbu līguma noslēgšanas.  
 6. Avanss nedrīkst pārsniegt 20% no piedāvātās projektēšanas līgumcenas.
 7. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2024.gada 6.jūnija plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
06.06.2024
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
16.05.2024
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Arnis Mazalis
Tālrunis:
29353242
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2024.gada 6.jūnija plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.