No 2024. gada mainīsies atsevišķas Ventspils brīvostas maksas

06/11/2023

Lai daļēji kompensētu dažādu ar ostas ikdienas uzturēšanu un kuģu apkalpošanu saistītu izdevumu pieaugumu, Ventspils brīvostas valde nolēmusi ar 2024. gada 1. janvāri paaugstināt atsevišķas maksas, ko par dažādiem pakalpojumiem ostā maksā kuģi jeb Ventspils brīvostas maksas. Kopējā izmaiņu ietekme uz ostas maksu kopapjomu plānota plus 14 % apmērā.

Pēdējā pusotra gada laikā, kopš pārskatītas Ventspils brīvostas maksas, inflācija radījusi būtisku dažādu izmaksu pieaugumu. Piemēram, ostas dziļuma uzturēšanas ārpakalpojuma izmaksas pieaugušas par vidēji 73%, bet kuģu radīto atkritumu pieņemšanas ārpakalpojumu izmaksas pieaugušas pa dažādajiem atkritumu veidiem no 14% līdz pat 223%. Tāpat, protams, cēlušās degvielas, siltuma, elektrības un citu pakalpojumu cenas, kas būtiski ietekmē arī brīvostas pārvaldes izdevumus ostas darbības nodrošināšanai.

Ņemot vērā to, cik saspringta konkurence šobrīd ir loģistikas nozarē, analizējot ostas maksu paaugstināšanas nepieciešamību veikta seguma analīze un ar ostas uzņēmumiem izdiskutēti visi ostu maksu veidi. Ostas uzņēmumi, kuru darbību ietekmē izmaksas ostā, sanāksmē par šo jautājumu pauda izpratni un nekādi iebildumi netika saņemti. Netiks palielinātas visas ostas maksas, bet tikai tās, kuras saistītas ar lielāko izmaksu pieaugumu. Piemēram, procentuāli visvairāk pieaugs kanāla maksa (par ~40%), kas saistīts ar kuģošanas kanāla dziļuma uzturēšanas izmaksas pieaugumu vidēji par 73%, tai skaitā jūrā par 44%, bet ostas iekšējā akvatorijā Ventā – par 219%. Sanitārā maksa, loču maksa un tauvošanas maksa tiks palielināta par 15%, maksa par dzeramā ūdens piegādi no piestātnēm - par 20%. No 1. janvāra tiks arī ieviesta piestātņu maksa ro-ro, ro-pax, konteinerkuģiem un pasažieru. Kopējā izmaiņu ietekme uz ostu maksu kopapjomu ir plus 14%.

Ventspils brīvostā ir noteikti seši ostas maksu veidi: tonnāžas maksa, kanāla maksa, piestātnes maksa, pasažieru maksa, loču maksa un sanitārā maksa; kā arī maksas par ostas pakalpojumiem: par notekūdeņu un sateču ūdeņu pieņemšanu, par piesārņota balasta pieņemšanu, par kravas tanku mazgājamo ūdeņu pieņemšanu, par cieto ar naftas vai naftas produktiem piesārņotu atkritumu pieņemšanu utilizācijā, par tauvošanu,  par velkoņu izmantošanu,  par ugunsdzēsēju pakalpojumiem, par dzeramā ūdens piegādi no piestātnes un par ostas peldošo līdzekļu izmantošanu. Tāpat ir noteikta konkrēta maksa par Ventas tilta pacelšanu.

Ostas maksas, ko maksā kuģi, kas ienāk Ventspils ostā, ir galvenais Ventspils brīvostas pārvaldes ienākumu avots, no kā tiek segti ar ostas uzturēšanu, kuģošanas organizēšanu, infrastruktūras attīstības projektiem un brīvostas teritorijas uzturēšanu un attīstību saistītie izdevumi.