Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2020.gadā – Ventas tilta seguma virskārtas atjaunošana, Ventspilī”
Veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Numurs:
VBOP 2020 /56KF
Iepirkuma apraksts:
 1. Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Ventas tilta seguma virskārtas atjaunošana, Ventspilī:

 

Objekta nosaukums

Plānotais Būvdarbu uzsākšanas laiks

Būvdarbu

izpildes laiks

Būvdarbu

Līguma izpildes laiks

Ventas tilta seguma virskārtas atjaunošana, Ventspilī

2020.gada augusts/septembris

 60 kalendārās dienas*

 

180 kalendārās dienas

*neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus

 

 1. CVP kods - 71247000-1 (būvdarbu uzraudzība).
 2. Būvdarbu izpildes laiks 60 kalendārās dienas pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā.
 3. Būvdarbu uzsākšana (tai skaitā uzsākšanai nepieciešamo materiālu pasūtīšana) ne vēlāk kā 60 kalendāro dienu laikā no Būvdarbu līguma noslēgšanas brīža.
 4.     Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.
 5. Būvuzraudzības izpildes termiņš - no būvdarbu izpildes uzsākšanas (saskaņā ar Būvdarbu līgumā noteiktajiem termiņiem) līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.
 6. Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija Būvuzņēmējam jāsagatavo un jānodod Pasūtītāja pārstāvim 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc objekta būvdarbu pabeigšanas.
 7. Būvuzraudzība jāuzsāk sniegt pēc attiecīga paziņojuma no Pasūtītāja saņemšanas. Pakalpojumu līgums tiek slēgts saskaņā ar pakalpojumu līguma projektu (šī nolikuma 7.pielikums).
 8. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
 9. Būvuzraudzība tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros).

 

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Juris Sīklis, tālr. numurs 63602320, e-pasta adrese [email protected], [email protected]

Banka

AS “Swedbank”, HABALV22

Bankas konts

LV52HABA0001402039422

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
10.08.2020
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
03.07.2020
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Juris Sīklis
Tālrunis:
63602320
Papildu informācija:
 • Ar Iepirkuma dokumentiem Pretendenti var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS www.eis.gov.lv, un,  kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2020.gada 10.augusta  plkst.1600, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.
 • Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 10.augusta plkst. 1600 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.
 • Iepirkuma procedūra: atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu.
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Pretendents izslēgts no dalības, jo neatbilst Nolikuma atlases/kvalifikācijas prasībām
Lēmuma datums:
28.08.2020