Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Konusa tipa amortizācijas elementu uzstādīšana Ventspils brīvostas piestātņu Nr.26 un Nr.26A sadurvietā
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /28
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Viktorija Bursakovska, tālr. numurs 29215980 e-pasta adrese [email protected], [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Konusa tipa amortizācijas elementu uzstādīšana Ventspils brīvostas piestātņu Nr.26 un Nr.26A sadurvietā saskaņā ar šī iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām.

CPV kods: 45000000 – 7 (Celtniecības darbi).

Iepirkumā paredzētie un izpildāmie būvdarbu veidi un apjomi norādīti šī nolikuma 7.pielikumā, kas kopā ar tehnisko dokumentāciju (šī nolikuma 8.pielikums) un Pasūtītāja prasībām ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu izpildei.

Būvdarbu izpildes vieta: Dzintaru iela 102/26 un Dzintaru iela 51/26A, Ventspils.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma izpildes termiņš:

  • Būvdarbu izpildes termiņš: 10 (desmit) nedēļas no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Būvdarbu izpildes termiņā netiek skaitīts tehnoloģiskais pārtraukums.
  • Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par apakšuzņēmējiem, sertifikāti, civiltiesiskās apdrošināšanas polises, maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža.
  • Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā.
  • Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.
  • Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

Avanss nedrīkst pārsniegt 20% no paredzētās līgumcenas.

Garantijas termiņš veiktajiem būvdarbiem ne mazāks kā 60 (sešdesmit) mēneši no objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 13.maijam plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
13.05.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
26.04.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Viktorija Bursakovska
Tālrunis:
29215980
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 13.maijam plkst.1400 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "GT L"
Līguma priekšmets:
Konusa tipa amortizācijas elementu uzstādīšana Ventspils brīvostas piestātņu Nr.26 un Nr.26A sadurvietā
Līguma cena:
41 753.28
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
13.06.2022