Gatavojas Rūpniecības, Kaiju un Plosta ielu atjaunošanai

12/11/2019

Šobrīd norit projektēšanas darbi, lai tuvākajos gados atjaunotu vēl trīs ostas termināļu un industriālo teritoriju pievedceļu posmus Ventspilī. Rūpniecības ielā būvdarbus plānots sākt 2020.gadā, bet Kaiju un Plosta ielās – 2021.gadā.

Rūpniecības ielā Ventspilī plānots atjaunot segumu un apgaismojumu posmā no dzelzceļa pārbrauktuves pie rotācijas apļa krustojumā ar Durbes ielu līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie Apvedtilta. Plānots, ka būvdarbus varēs veikt 2020.gadā.

Plašākus pārbūves darbus plānots īstenot Kaiju ielā no Celtnieku līdz Talsu ielai – bez seguma pārbūves šeit paredzēta arī apgaismojuma nomaiņa un ietves pārbūve. Darbi Kaiju ielā plānoti 2021.gadā.

Projektēšanas stadijā šobrīd ir arī Plosta ielas posms, kas aktīvi tiek izmantots piebraukšanai pie prāmjiem, kā arī vairākām ar ostas darbību saistītām iestādēm. Arī šajā posmā darbi plānoti 2021.gadā, un tiks atjaunots gan segums, gan apgaismojums.

Ventspils brīvostas pievedceļu atjaunošanas projektā līdz 2022. gadam Ventspilī norit 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. 85% no pievedceļu attīstības projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.