Veikti Durbes ielas pārbūves darbi

23/08/2019

Satiksme pa Durbes ielu Ventspilī pēc pārbūves darbu veikšanas šobrīd jau pilnībā atjaunota. Tomēr, būvuzraugam rūpīgi sekojot līdzi darbu izpildei, konstatētas atsevišķas nepilnības, kas būvniekam vēl būs jānovērš. 

Durbes iela ir viens no Ventspils brīvostas pārvaldes īstenotā pievedceļu attīstības projekta posmiem un viens no tiem, kura pārbūve pēc plāna jāpabeidz šogad. Visiem pievedceļu būvniecības darbiem rūpīgi seko līdzi būvuzraugi, kontrolējot, vai būvuzņēmējs veic darbus kvalitatīvi un atbilstoši būvprojektam. Ja konstatētas kādas nepilnības, būvuzņēmējam tās noteiktā termiņā par saviem līdzekļiem jālabo. Tāpēc atsevišķos gadījumos Ventspils brīvostas pārvalde saņem iedzīvotāju jautājumus, kāpēc jau pabeigtā vietā vēl kaut kas tiek labots. Tas notiek tieši tāpēc, ka kvalitatīva darbu izpilde ir tikpat nozīmīga kā laicīga to pabeigšana. 

Durbes ielas pārbūve sākās pagājušā gada septembrī un, kā jau ziņots, bija jāpabeidz sešu mēnešu laikā, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu, jeb jūlija otrajā pusē. Diemžēl šajā objektā būvuzraugs fiksējis vairākas vietas, kur darbi nav veikti atbilstoši projektā paredzētajam vai veikti nekvalitatīvi., tāpēc atsevišķi darbi aizvien turpinās. Neskatoties uz aizkavēšanos un to, ka trūkumu novēršanas darbi vēl turpinās, satiksmei Durbes ielu var jau izmantot, iespējams ar īslaicīgiem, lokāliem ierobežojumiem.

Durbes ielas pārbūves laikā visas ielas garumā tika atjaunots asfaltbetona segums, izbūvētas vai atjaunotas gājēju ietves un veloceliņš, kā arī lietusūdens kanalizācija un jauns apgaismojums.  Krustojumā ar Dīķu ielu tika uzstādīts jauns luksofors, un mainīta satiksmes organizācija pa joslām Durbes ielas krustojumos ar Dīķu, Rūpniecības un Zvaigžņu ielām.

Atklātajā konkursā par tiesībām veikt remontdarbus Durbes ielā ieguva SIA “CTB” ar zemāko piedāvāto cenu EUR 1 240 347, 24. 

Aicinām iedzīvotājus izturēties saprotoši un braukt pa Durbes ielu uzmanīgi, ņemot vērā to, ka atsevišķās vietās darbi vēl turpināsies!

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.