Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Amortizējošo atvairierīču piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2021 /109
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Viktorija Bursakovska, t. 63602308, e-pasts: viktorija@vbp.lv vai iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Amortizējošo atvairierīču piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm saskaņā ar Darba uzdevumā (1.pielikums), Tehniskajā specifikācijā Nr.1 (2.pielikums), Tehniskajā specifikācijā Nr.2 (3.pielikums) noteikto.

CPV kods: 34516000-7 (Fenderi).

Iepirkuma priekšmets sadalīts 2 (divas) daļās:

1.daļa – Konusveida amortizējošā atvairierīce – 2 gab., saskaņā ar Tehnisko specifikāciju Nr.1.

2.daļa – Amortizējošais elements (kāja) 800x1000mm G 2.8  – 6 gab., saskaņā ar Tehnisko specifikāciju Nr.2.

Pretendentam ir tiesības sagatavot piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām. Pasūtītājs patur tiesības slēgt līgumu par visu iepirkuma apjomu kopumā vai par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Katrā iepirkuma daļā uzvarētājs tiks noteikts atsevišķi.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: Preces jāpiegādā 120 (simt divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Iepirkuma līguma parakstīšanas.

Piegādes vieta: Pretendents ar savu transportu nodrošina Preču piegādi uz adresi - Dienvidu mols 4, Ventspils.

Garantijas laiks: 2 (divi) gadi no Preču piegādes brīža.

Avanss ne vairāk kā 40%.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 8.decembrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājums jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā:

Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601.

Piedāvājums atklātajā iepirkumā „ Amortizējošo atvairierīču piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2021/109.

Neatvērt līdz 2021.gada 8.decembrim plkst.1000.

Iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas Nr., kontaktpersona, tālrunis, e-pasts.

Iepirkums publicēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/66492

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
08.12.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
16.11.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Viktorija Bursakovska
Tālrunis:
63602308
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2021.gada 8.decembrim plkst. 1000, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no plkst. 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600

Piedāvājumu atvēršana notiks 2021.gada 8.decembrī plkst. 1000, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Pretendenta piedāvātās līgumcenas pārsniedz Ventspils brīvostas pārvaldes budžetā paredzētos līdzekļus šim iepirkumam.
Lēmuma datums:
21.12.2021