Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas pārvaldes kustamās un nekustamās mantas vērtības noteikšana
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2022 /101
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Kaspars Kārkliņš, t. 62102859, [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Ventspils brīvostas pārvaldes kustamās un nekustamās mantas kā mantiskā ieguldījuma vērtības noteikšana un atzinuma par mantiskā ieguldījuma vērtību sagatavošana saskaņā ar Darba uzdevumu (1.pielikums).

CPV kods: 79419000-4 (Novērtēšanas konsultāciju pakalpojumi).

Iepirkuma priekšmets sadalīts 6 (sešās) daļās:

1.daļa - Ventspils brīvostas pārvaldei piederošs zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums (aptuveni 26 īpašumi);

2.daļa - Ventspils brīvostas pārvaldei piederoši Latvijas Kuģu reģistrā reģistrēti kuģošanas līdzekļi (aptuveni 14 vienības);

3.daļa - Ventspils brīvostas pārvaldei piederoši Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzē reģistrēti transportlīdzekļi (aptuveni 20 vienības);

4.daļa - Ventspils brīvostas pārvaldei piederošie pamatlīdzekļi (aptuveni 2005 vienības);

5.daļa - Ventspils brīvostas pārvaldei valdījumā nodotie pamatlīdzekļi (aptuveni 1616 vienības);

6.daļa - Ventspils brīvostas pārvaldes veiktie ieguldījumi citām personām piederošos pamatlīdzekļos (aptuveni 141 objekts).

Pretendentam ir tiesības sagatavot piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām. Pasūtītājs patur tiesības slēgt līgumu par visu iepirkuma apjomu kopumā vai par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Katrā iepirkuma daļā uzvarētājs tiks noteikts atsevišķi.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: līdz 2022.gada 21.novembrim.

Iepirkuma līguma izpildes vieta: Ventspils.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 10.oktobrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Pēc ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma (veidlapa nolikuma 5. pielikumā) saņemšanas, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošinās ieinteresētajiem piegādātājiem iespēju iepazīties ar iepirkuma procedūras papildu dokumentiem, kuriem konfidencialitātes vai komerciālu interešu aizsardzības dēļ nav nodrošināma brīva un tieša elektroniska piekļuve (Darba uzdevuma pielikums “Novērtējamā īpašuma saraksts”).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
10.10.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
29.09.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Kaspars Kārkliņš
Tālrunis:
62102859
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 10.oktobrim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.