Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Dzelzceļa sliežu ceļa Nr.10 pamatnes atjaunošana
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2023 /14
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Dzelzceļa sliežu ceļa Nr.10 pamatnes atjaunošana saskaņā ar darba uzdevumā (1.pielikums) un veicamo darbu tāmē (6.pielikums) noteikto.
  2. CPV kods: 45234100-7 (Dzelzceļa būvdarbi).
  3. Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš: 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas brīža, izņemot dienas, kad darbu izpildi nav iespējams veikt nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ.
  4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  5. Avanss netiek paredzēts.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
21.02.2023
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Zariņš
Tālrunis:
E-pasts:
29188684
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023.gada 21.februārim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2023.gada 21.februārī plkst. 14:00.