Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Remonta padziļināšanas darbi Ventspils brīvostas akvatorijā
Veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Numurs:
VBOP 2024 /13
Iepirkuma apraksts:
 1. Iepirkuma priekšmets: Remonta padziļināšanas darbu veikšana Ventspils brīvostas akvatorijā – Ventspils ostas kuģu ceļos jūrā, grunts uzkrātuvē, priekšostā, Ventas upes kuģošanas kanālā, piestātņu akvatorijās un pie piestātnēm.
 2. CPV kods: 45252124-3 (Bagarēšanas un sūknēšanas darbi).
 3. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:
 4. 1.daļa (objekts Nr.1) – remonta padziļināšanas darbi Ventspils ostas kuģu ceļos jūrā un grunts uzkrātuvē:

Orientējošais darbu apjoms gadā līdz 600 000 m3 (nepieciešamības gadījumā, vairāk)

Kuģu ceļu un akvatoriju dziļums līdz 17,5 m. Jūrā grunts sastāvs – sīkgraudainas un putekļainas smiltis.

Minimālais darbu apjoms viena izsaukuma laikā: no 100 000 m3.

Orientējošais izsaukumu skaits gada laikā: no 1 (viens) līdz 6 (sešām) reizēm

2.daļa (objekts Nr.2) – remonta padziļināšanas darbi priekšostā, Ventas upes kuģošanas kanālā, piestātņu akvatorijās un pie piestātnēm:

Orientējošais darbu  apjoms gadā līdz 85 000 m3, tai skaitā, priekšostas akvatorija un Ventas upes kuģošanas kanāls orientējoši līdz 50 000 m3, pie piestātnēm un piestātņu akvatorijām orientējoši līdz 35 000 m3 (nepieciešamības gadījumā, vairāk)

Darbu veikšanas dziļums līdz 17,0 m. Grunts sastāvs – upes sanesas.

Minimālais darbu apjoms izsaukuma laikā: no 60 000 m3

Paredzamais izsaukumu skaits gada laikā: 1 (viens)

 

5. Iepirkumā paredzēto darbu veidi, to apjomi norādīti Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā, kas kalpo par pamatu piedāvājuma sagatavošanai un iepirkuma izpildei.

6. Par Ventspils brīvostas kuģu ceļa remonta padziļināšanas darbiem tiks slēgta vispārīgā vienošanās (turpmāk – Vienošanās) katrā dāļā ar visiem Pretendentiem (ja vien tas būs iespējams), kuri atbildīs Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām.

Katrā iepirkuma daļā uzvarētāji tiks noteikti atsevišķi.

 1. Vienošanās un iepirkuma līguma darbības termiņš:
  1. 1.daļa – 12 (divpadsmit) mēneši no Vienošanās un iepirkuma līguma noslēgšanas brīža, ar iespēju pagarināt  Vienošanos un iepirkuma līgumu vēl uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem.
  2. 2.daļa – 12 (divpadsmit) mēneši no Vienošanās un iepirkuma līguma noslēgšanas brīža, ar iespēju pagarināt  Vienošanos un iepirkuma līgumu vēl uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem.
 2. Darbi jāuzsāk ne vēlāk kā:
  1. 1. daļā (objektā Nr.1) 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc pieprasījuma no Pasūtītāja saņemšanas.
  2. 2.daļā (objektā Nr.2) 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieprasījuma no Pasūtītāja saņemšanas.
 3. Izpildes vieta: Ventspils brīvostas akvatorija.
 4. Avanss netiek paredzēts.
 5. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2024.gada 20.maija plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
20.05.2024
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
11.04.2024
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Normunds Kornijanovs
Tālrunis:
29342131
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2024.gada 20.maija plkst.1000 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Atklāta konkursa dokumentācija pieejama https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/121132