Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils priekšostas krasta nostiprinājuma atjaunošana
Veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /54KF
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Arnis Mazalis, tālr. numurs 29353242, e-pasta adrese arnis.mazalis@vbp.lv, iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

 

Iepirkuma procedūra: atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.

Iepirkuma priekšmets: Ventspils priekšostas krasta nostiprinājuma atjaunošana.

CPV kods: 45000000 – 7 (Celtniecības darbi).

Būvdarbu izpildes termiņš 365 (trīs simti sešdesmit piecas) kalendārās dienas no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Būvdarbu izpildes termiņā netiek skaitīts tehnoloģiskais pārtraukums.

Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par apakšuzņēmējiem, sertifikāti, civiltiesiskās apdrošināšanas polises, maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža.

Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā.

Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.

Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 3.augustam plkst.1600, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 10’000 EUR (desmit tūkstoši euro) apmērā.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 3.augustam plkst.1600 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
03.08.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
18.06.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Arnis Mazalis
Tālrunis:
29353242
E-pasts:
arnis.mazalis@vbp.lv; iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

iepirkumi@vbp.lv

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
AS "BMGS"
Līguma priekšmets:
Ventspils priekšostas krasta nostiprinājuma atjaunošana
Līguma cena:
1606500
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
16.12.2021