Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī sanācija
Veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Izsludināts
Numurs:
VBOP 2022 /45
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Māris Skudra, tālr. numurs 28740641, e-pasta adrese maris.skudra@lhei.lv, iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī  sanācija saskaņā ar šī iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām.

CPV kods: 90741000-3 (ar naftas piesārņojumu saistīti pakalpojumi).

Iepirkumā paredzētie un izpildāmie Darbi aprakstīti šī nolikuma 1. un 9. pielikumā, un ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un sanācijas Darbu izpildei. Sanācijas Darbu izpildes termiņi un detalizēta apmaksas kārtība norādīta Līgumā par sanācijas Darbu veikšanu (7.pielikums).

Darbu izpildes vieta: Ventspils.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma izpildes termiņš:

  • Darbu izpildes termiņš - 2024. g. 30. aprīlis atbilstoši Līguma par sanācijas Darbu veikšanu 5. sadaļai.
  • Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz Darbu izpildītāju, Darbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (t.sk. dokumenti par apakšuzņēmējiem, sertifikāti, atļaujas, civiltiesiskās apdrošināšanas polises, garantijas, maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža.
  • Līguma izpilde jāuzsāk nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. Par Līguma izpildes uzsākšanu uzskatāma Sanācijas Darbu programmas izstrāde un Sagatavošanās darbi (Līguma 4.4. punkts)

Darbi tiks veikti un finansēti Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gadam programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” projekta “Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī - bijusī NAI “ŪDEKA” (Kad. Nr. 27000290133) teritorija un naftas produktu maģistrālo cauruļvadu trase (Kad. Nr. 27000290007)- sanācija”, Nr. NFI/AK/04/1 ietvaros.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 18.jūlijam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
18.07.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
20.05.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Skudra
Tālrunis:
28740641
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 18.jūlijam plkst.1000 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.